Mechanism of Molybdenum Nitrogenase

Chem Rev. 1996 Nov 7;96(7):2983-3012. doi: 10.1021/cr950055x.
No abstract available