Fibromyalgia, a virtual disease

Clin Rheumatol. 2003 Feb;22(1):8-11. doi: 10.1007/s10067-002-0697-7.
No abstract available

Publication types

  • Editorial
  • Review

MeSH terms

  • Fibromyalgia / diagnosis*
  • Fibromyalgia / physiopathology*
  • Humans