Painful Diabetic Neuropathy

Diabetologia. 2005 May;48(5):805-7. doi: 10.1007/s00125-005-1721-7.

Publication types

  • Review

MeSH terms

  • Diabetes Mellitus, Type 1 / physiopathology
  • Diabetic Neuropathies / physiopathology*
  • Humans
  • Neuralgia / etiology
  • Neuralgia / physiopathology*