["How does smoker really smoke?"--preliminary report on smoking topography among Polish smokers]

Przegl Lek. 2008;65(10):657-62.
[Article in Polish]

Abstract

Levels of toxic substances in tobacco smoke are undeniably influenced by temperature-oxygen conditions in which the smoke is generated. These conditions depend on the way the cigarette is smoked (smoking topography). Smoking topography may be characterized by such factors as: puff volume and its velocity, intervals between puffs and a number of puffs per cigarette. Vast majority of formerly published papers on tobacco smoke composition present data obtained in accordance with ISO (International Standard Organization) and FTC (Federal Trade Commission) standards concerning conditions of tobacco smoke production. Currently, the standard methods for tobacco smoke generation in lab conditions are frequently questioned by researchers, since such methods do not give reliable results as far as toxic substances delivery to smokers' bodies is concerned. To determine the real doses a tobacco smoker is exposed to, first of all smoking topography should be measured in a given population. The aim of this study was to characterize smoking topography among Poles and its statistical assessment. 129 volunteers were involved in the research. To assure representativeness of the group of smokers, in the first step of the study a demographic structure analysis of smokers' population in Poland was carried out (the authors used data provided by GUS (Central Statistical Office). Smokers were divided into study groups in terms of their sex and age and also detailed information on tobacco addiction (number of cigarettes smoked, its brand and type etc.). Smoking topography was measured using a portable CreSSmicro device (Plowshare Technologies, USA). Mean puff volume in the examined group was 60 ml and was 78% higher than the puff volume used for tobacco smoke control according to the ISO method (35 ml). Mean measured puff velocity (48 ml/ sec.) was as much as 120% higher comparing to ISO (17.5 ml/sec.). Mean duration time of puff in the examined group was 1.7 sec. (2 sec. in the ISO standard method) so the difference was not very significant but still 13.2%. However, mean interval between puffs in our group was 20 sec.--threefold lower than in the ISO method (60 sec.). Moreover, examining the variability of subsequent puffs, the authors found out that the puff volume lowers as the cigarette is smoked. All measured smoking topography parameters were highly dispersed within the examined population of smokers.

Na stężenie substancji toksycznych w dymie papierosowym w sposób oczywisty wpływać muszą warunki tlenowo-temperaturowe generowania dymu. Warunki te zależne są od sposobu palenia papierosa (topografii palenia). Topografię palenia charakteryzują następujące parametry: głębokość i szybkość zaciągania, czas przerw między zaciągnięciami i liczba zaciągnięć. W zdecydowanej większości dotychczasowych badań dotyczących składu dymu papierosowego, dym generowano w standardowych warunkach zalecanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO i Federalną Komisję Handlu FTC. Obecnie coraz częściej kwestionuje się wykorzystanie standardowych metod laboratoryjnych, jako narzędzi do oceny dawek substancji toksycznych pobieranych przez palaczy w wyniku palenia Określenie rzeczywistych dawek substancji odtytoniowych na jakie narażeni są palacze określonej populacji wymaga zatem w pierwszej kolejności określenia topografii palenia palaczy należących do tej populacji. Celem pracy była kompleksowa charakterystyka parametrów topografii palenia papierosów populacji palaczy w Polsce i jej rozkładu statystycznego. Do badań zakwalifikowano reprezentatywną grupę 129 palaczy. Aby spełnić założenia reprezentatywności badanej grupy palących dokonano analizy struktury demograficznej palaczy papierosów w Polsce posługując się danymi GUS dotyczącymi ogólnej struktury ludności (płeć, profil wiekowy) oraz szczegółowej struktury populacji palaczy papierosów przeprowadzonych według kryteriów profilu wiekowego i liczby wypalanych papierosów. Pomiar indywidualnych parametrów topografii palenia przeprowadzono przy pomocy profesjonalnego przenośnego urządzenia CreSSmicro. Średnia objętość zaciągania się dymem zmierzona w badanej grupie wynosiła 60 ml, była, więc 78% wyższa od wartości normatywnej zalecanej do badań przez ISO (35 ml). Średnia szybkość zaciągania mierzona w badanej populacji wynosząca 48 ml/s jest aż o 120% wyższa od wartości zalecanej przez ISO (17,5 ml/s). Także wyznaczony średni czas trwania zaciągnięcia wynoszący 1,7 s różnił się od wartości zalecanej przez ISO równej 2s, choć w mniejszym stopniu niż inne parametry (13,2%). Mierzony czas przerw pomiędzy poszczególnymi zaciągnięciami wynoszący średnio 20 s jest aż 3-krotnie niższy od czasu standardowego (ISO), wynoszącego 60 s. Badając zmienność objętości kolejnych zaciągnięć podczas wypalania papierosa stwierdzono, że w miarę występowania kolejnych zaciągnięć następuje spłycenie ich objętości. Wszystkie mierzone parametry topografii palenia charakteryzowały się dużym rozrzutem w obrębie badanej populacji.

Publication types

 • English Abstract

MeSH terms

 • Adult
 • Aged
 • Behavior, Addictive / classification*
 • Behavior, Addictive / epidemiology*
 • Environmental Exposure / analysis*
 • Environmental Monitoring / methods
 • Environmental Monitoring / statistics & numerical data*
 • Epidemiological Monitoring
 • Female
 • Humans
 • Male
 • Middle Aged
 • Poland / epidemiology
 • Population Surveillance
 • Smoking / epidemiology*
 • Tobacco Smoke Pollution / analysis*
 • Young Adult

Substances

 • Tobacco Smoke Pollution