Epidemiological and genetical studies in Norwegian pig herds. V. Estimates of heritability and phenotypic correlations of the most common diseases in Norwegian pigs

Acta Vet Scand. 1991;32(1):115-22. doi: 10.1186/BF03547003.

Abstract

A genetic analysis was performed on disease registrations from 70 Norwegian pig herds. This analysis was complicated by the small degree of cross classification of dams and sires across herds, and the relatively sparse use of artificial insemination. Herd effects seemed to be responsible for much of the variation in disease frequencies. The estimated heritabilities were relatively low. The results of this investigation also revealed positive phenotypic correlations between the investigated diseases.

På grunnlag av sjukdomsregistreringer i 70 svinebesetninger er det utført genetiske undersøkeiser for seks vanlig forekommende sjukdommer hos svin. Datastrukturen, med en liten grad av kryssklassifisering av data over besetning, gjorde analysene kompliserte. Flere alternative statistiske modeller ble derfor brukt i analysene. De estimerte arvbarhetene var forholdsvis lave. Det ble påvist signifikante, men lave, positive fenotypiske korrelasjoner mellom de undersøkte sjukdommene.

Publication types

  • Research Support, Non-U.S. Gov't

MeSH terms

  • Animals
  • Breeding*
  • Female
  • Male
  • Norway / epidemiology
  • Phenotype
  • Swine
  • Swine Diseases / epidemiology
  • Swine Diseases / genetics*