Impact of shisha smoking on the extent of coronary artery disease in patients referred for coronary angiography

Anadolu Kardiyol Derg. 2013 Nov;13(7):647-54. doi: 10.5152/akd.2013.191. Epub 2013 Aug 28.

Abstract

Objective: To study the impact of shisha smoking on the extent of coronary artery disease.

Methods: Patients who underwent coronary angiography were included in this observational cohort study and were divided to four groups according to the smoking pattern: shisha smokers, cigarettes smokers, mixed smokers (shisha and cigarettes) and non-smokers. Coronary angiography was done and the severity of coronary artery disease was defined according to Duke Jeopardy Score (DJ).

Results: The study comprised of 287 consecutive patients; 22% were shisha smokers, 35% cigarette smokers, 5% mixed smokers and 38% non-smokers. Significant elevation of systolic blood pressure (p=0.009) and heart rate (p<0.001) were observed among mixed smokers followed by shisha smokers, cigarettes smokers and non-smokers respectively. The mean value of DJ score was highest among shisha smokers than mixed smokers, cigarettes smokers and non-smokers respectively (p=0.012). We also compared DJ score in shisha smokers with CAD vs non-shisha smokers with CAD and we found that 71.43% of shisha smokers had an advanced DJ score (>6) which was statistically significant (p=0.008) where shisha smokers showed significantly higher resting pulse (p<0.001) and systolic blood pressure (p=0.001) compared to non-shisha smokers and mean DJ score was significantly higher among shisha smokers (6.961±3.238) vs non-shisha smokers (5.762±3.062) (p=0.004).

Conclusion: Shisha smoking is associated with severe coronary artery disease that calls for the need to enroll them in tobacco cessation courses.

AMAÇ: Nargile içiminin koroner arter hastalığının (KAH) yaygınlığına etkisini araştırmak. YÖNTEMLER: Bu gözlemsel kohort çalışmaya koroner anjiyografi yapılan hastalar dahil edildi ve sigara içme alışkanlıklarına göre dört gruba ayrıldı; nargile içenler, sigara içenler, karışık içenler (nargile ve sigara) ve sigara içmeyenler. Koroner anjiyografi yapıldı ve koroner arter hastalığının ciddiyetini belirlemek için Duke Jeopardy skorlaması (DJS) kullanıldı.

Bulgular: Ardışık 287 hastadan oluşan çalışmanın; %22'si nargile içenler, %35'i sigara içenler, %5'i karışık içenler ve %38'i sigara içmeyenlerdir. Sırasıyla; karışık içenler, nargile içenler, sigara içenler ve içmeyenlerin sistolik kan basıncı (p=0,009) ve kalp hızında (p<0,001) önemli yükselmeler gözlenmiştir. Ortalama DJ score nargile içenler arasında; sırasıyla karışık içenler, sigara içenler ve içmeyenlerden daha yüksektir (p=0,012). Ayrıca, KAH'lı nargile içen hastaların DJ score'u ile nargile içmeyen KAH'lı hastaların scorlarını karşılaştırdık ve nargile içenlerin %71,43'ünün içmeyenlere göre istatistik anlamda (p=0,008) ileri DJ score'u (>6) vardı. Buna karşılık nargile içenler; nargile içmeyenlerle karşılaştırıldığında istirahat nabzı (p<0,001) ve sistolik kan basıncı (p=0,001) önemli derecede daha yüksekti; ortalama DJ score nargile içmeyenlere göre (5,762±3,062) nargile içenlerde (6,961±3,238) önemli derecede (p=0,004) daha yüksekti. SONUÇ: Nargile içimi ciddi koroner arter hastalığı ile ilişkilidir ve KAH bu hastaların tütün bırakma programlarına katılma ihtiyaçlarını doğurmuştur.

Publication types

 • Observational Study

MeSH terms

 • Adult
 • Cohort Studies
 • Coronary Angiography
 • Coronary Artery Disease / diagnostic imaging*
 • Female
 • Humans
 • Male
 • Prospective Studies
 • Severity of Illness Index
 • Smoking / adverse effects*
 • Surveys and Questionnaires
 • Tobacco Products*