WITHDRAWN: Inhibition of MicroRNA miR-92a Inhibits Cell Proliferation in Human Acute Promyelocytic Leukemia

Turk J Haematol. 2013 Jun;30(2):157-62. doi: 10.4274/Tjh.2012.0171. Epub 2013 Jun 5.

Abstract

This article has been withdrawn due to the fact that it is published in three different journals.

Amaç:: MikroRNA (miRNA) lar endojen protein kodlamayan RNA’lar, 19-25 nükleotit uzunlukta olup mRNA’ların önemli bir çoğunluğunda post-transkripsiyonel gen ekspresyon regülasyonunda yer almaktadırlar. Çoğu tümörde, farklı miRNA’ların up- veya down-regülasyonu rapor edilmiştir. Akut myeloid lösemide miR-92a’nın up-regülasyonu insan in vitro çalışmalarında bildirilmiştir. Bu çalışmada esas olarak, akut promyelositik lösemi (APL) de miR-92a inhibisyonunun etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler:: Akut Promyelositik Lösemi (APL) hücre dizisinde (HL-60) locked nükleik asit (LNA) antagomir kullanarak miR-92a’nın inhibisyonunu gerçekleştirdik. LNA-anti-miR92a transfeksiyonu sonrası farklı zamanlarda, miR-92a kantitasyonu ve hücre viabilitesi qRT-Real-Time-polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve MTT testleri ile değerlendirildi. ANOVA testi kullanılarak veriler işlendi.

Bulgular:: APL hücre dizisinde (HL-60) LNA antagomir ile miR-92a down regülasyonu APL’de hücre viabilitesini belirgin ölçüde azalttı. Post-transfeksiyon sonrası 72. saatte, LNA-anti-miR transfekte hücreler muamele edilmemiş hücrelerin %50 sinden azı olduğunda, hücre viabilitesi kademeli olarak zaman içinde azaldı. LNA-anti-miR ve kontrol grupları arasında hücre canlılığı açısından farklılık istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.024).

Sonuç:: Bulgularımıza göre, miR-92a inhibisyonunun APL tedavisi için yeni bir potansiyel terapötik yaklaşım olabileceği sonucuna varılmıştır.