Recurrence of endometriosis; risk factors, mechanisms and biomarkers; review of the literature

J Turk Ger Gynecol Assoc. 2013 Jun 1;14(2):98-103. doi: 10.5152/jtgga.2013.52385. eCollection 2013.

Abstract

Endometriosis has a wide clinical spectrum and induces a chronic inflammatory process. The incidence of endometriosis in women with dysmenorrhoea is up to 40-60%, whereas in women with subfertility is up to 20-30%. Recurrence of endometriosis varies greatly among different studies. The overall recurrence rates range between 6 to 67% according to the criteria that are taken into consideration. Which of the various reasons is more predictive for recurrence is still unclear and controversial. The main aim of post-operative medical treatment is suppressing ovarian activity leading to atrophy of endometriotic lesions. The success of treatment depends on the resorption of all residual visible lesions and the eradication of microscopic implants. The recurrent lesions might originate from residual lesions or from de novo cells. Determining risk factors for recurrence may allow the identification of subgroups at risk for disease control. Potential biomarkers for recurrence could also maintain targeted therapy.

Endometriozis geniş bir klinik spektruma sahiptir ve kronik inflamatuvar bir süreç oluşturur. Dismenoresi olan kadınlarda endometriozis insidansı %40–60 iken, subfertil kadınlarda %20–30 arasındadır. endometriozis rekürrensi değişik çalışmalarda farklı sonuçlar sergiler. Dikkate alınan kritere göre rekürrens oranı %6 ile 67 arasında değişir. Rekürrens için birçok farklı nedenden hangisinin daha prediktif olduğu kesin değildir ve tartışmalıdır. Post operatif medikal tedavinin amacı ise overyan aktiviteyi suprese etmektir ve böylece endometriotik lezyonlarda atrofi sağlanır. Tedavinin başarısı tüm görülebilir rezidüel lezyonların ve mikroskobik implantların eradikasyonuna bağlıdır. Rekürren lezyonlar rezidüel yapılardan veya de novo hücrelerden kaynaklanabilir. Rekürrens için risk faktörlerini bilmek hastalığın kontrolü için subgrupların tanınmasını sağlar. Rekürrens açısından anlamlı potansiyel biyomarkerlar ise hedeflenmiş tedavinin temelini oluşturur.

Keywords: Endometriosis; cystectomy; endometrioma; recurrence.

Publication types

  • Review