Butorphanol in labour analgesia: A prospective cohort study

J Turk Ger Gynecol Assoc. 2013 Dec 1;14(4):221-4. doi: 10.5152/jtgga.2013.13549. eCollection 2013.

Abstract

Objective: Parenteral opioids can be administered with ease at a very low cost with high efficacy as labour analgesia. However, there are insufficient data available to accept the benefits of parenteral opioids over other proven methods of labour analgesia. Butorphanol, a new synthetic opioid, has emerged as a promising agent in terms of efficacy and a better safety profile. This study investigates the effect of butorphanol as a labour analgesia to gather further evidence of its safety and efficacy to pave the way for its widespread use in low resource settings.

Material and methods: One hundred low risk term consenting pregnant women were recruited to take part in a prospective cohort study. Intramuscular injections of butorphanol tartrate 1 mg (Butrum 1/2mg, Aristo, Mumbai, India) were given in the active phase of labour and repeated two hourly. Pain relief was noted on a 10-point visual pain analogue scale (VPAS). Obstetric and neonatal outcome measures were mode of delivery, duration of labour, Apgar scores at 1 and 5 minutes and Neonatal Intensive Care Unit admissions. Collected data were analysed for statistically significant pain relief between pre- and post-administration VPAS scores and also for the incidence of adverse outcomes.

Results: Pain started to decrease significantly within 15 minutes of administration and reached the nadir (3.08 SD0.51) at the end of two hours. The pain remained below four on the VPAS until the end of six hours and was still significantly low after eight hours. The incidence of adverse outcomes was low in the present study.

Conclusion: Butorphanol is an effective parenteral opioid analgesic which can be administered with reasonable safety for the mother and the neonate. The study has the drawback of lack of control and small sample size.

Amaç: Parenteral opioidler doğum sancısı analjezisinde yüksek etkinlikle, çok düşük bir maliyetle, kolaylıkla uygulanabilir. Bununla birlikte, doğum sancısı analjezisinde diğer kanıtlanmış metotlara göre parenteral opioidlerin faydalarını kabul etmek için ulaşılabilir yeterli veri bulunmamaktadır. Butorfanol, yeni bir sentetik opioiddir, etkililik ve daha iyi bir güvenlilik profili açısından ümit veren bir ajan olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, düşük kaynaklı ortamlarda yaygın kullanımının yolunu açmak için güvenlilik ve etkililiği hakkında daha fazla kanıt toplamak amacıyla doğum sancısı analjeziği olarak butorfanolün etkisini araştırmaktadır.

Gereç ve yöntemler: Düşük risk vadeden 100 hamile kadın prospektif kohort çalışmasında yer almak üzere kaydedildi. Butorfanol tartarat 1 mg kas içi enjeksiyonlar (Butrum 1/2mg, Aristo, Mumbai, Hindistan) doğum sancısının aktif fazında verildi ve iki saatte bir tekrarlandı. Ağrı azalması 10 maddelik görsel ağrı analog skalası (VPAS) ile kaydedildi. Obstetrik ve yenidoğan akibet ölçümleri; doğum şekli, doğum sancısının süresi, 1. ve 5. dakikadaki Apgar skorları ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine kabul durumu idi. Toplanan veriler uygulama öncesi ve sonrası VPAS skorları arasında ağrı gidermede istatistiksel anlamlılık açısından ve ayrıca advers sonuçların insidansı için analiz edildi.

Bulgular: Ağrı uygulamanın 15 dakikası içinde önemli ölçüde azalmaya başladı ve iki saatin sonunda çok az düzeye (3.08 SD 0.51) ulaştı. Ağrı altı saatin sonuna kadar görsel ağrı analog skalasında (VPAS) dördün altında kaldı ve sekiz saat sonra hâlâ oldukça düşüktü. Advers sonuç insidansı bu çalışmada düşüktü.

Sonuç: Butorfanol anne ve yenidoğan için makul güvenlilik ile uygulanabilen etkili bir parenteral opioid analjeziktir. Bu çalışma, kontrol yokluğu ve örneklem boyutunun küçük olması dezavantajına sahiptir.

Keywords: Labour analgesia; butorphanol; visual pain analogue scale.