Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation
Review
. Jul-Aug 2014;60(4):403-15.
doi: 10.18097/pbmc20146004403.

[Glycine Receptors in Nervous Tissue and Their Functional Role]

[Article in Russian]
Review

[Glycine Receptors in Nervous Tissue and Their Functional Role]

[Article in Russian]
V N Nikandrov et al. Biomed Khim. .

Abstract

The literature data on glycine metabolism in neural tissue, mitochondrial Gly-cleaving system, Gly-catching system in neural and glial cells are summarized. The peculiarities of localization and distribution of specific glycine receptors and binding-sites in nervous tissue of mammals are described. Four types of glycine-binding receptors are described: own specific glycine receptor (Gly-R), ionotropic receptor, which binds N-methyl-D-aspartate selectively (NMDA-R), and ionotropic receptors of g-aminobutyrate (GABA A -R, GABA С -R). The features of glycine effects in neuroglial cultures are discussed.

Obobshcheny dannye literatury o metabolizme glitsina v nervnoĭ tkani, mitokhondrial'noĭ Gly-rasshchepliaiushcheĭ sisteme, sisteme zakhvata glitsina v nervnykh i glial'nykh kletkakh. Kratko opisany osobennosti lokalizatsii, rasprostranennosti retseptorov i spetsificheskikh saĭtov sviazyvaniia glitsina v nervnoĭ tkani mlekopitaiushchikh. Okharakterizovany chetyre tipa retseptorov, s kotorymi glitsin mozhet sviazyvat'sia: sobstvennyĭ spetsificheskiĭ retseptor glitsina (Gly-R), ionotropnyĭ retseptor glutamata, selektivno sviazyvaiushchiĭ N-metil-D-aspartat (NMDA-R), i ionotropnye retseptory g-aminobutirata (GABA A -R, GABA S -R). Izlozheny osobennosti éffektov glitsina v neĭroglial'nykh kul'turakh.

Keywords: glycine; metabolism; neural tissue cells; neuroprotective action; receptors; regulatory effects.

Similar articles

See all similar articles

MeSH terms

LinkOut - more resources

Feedback