Prevalence of Blood Brotherhood among High School Students in Erzurum and the Effect of Peer-led Education on this Practice

Eurasian J Med. 2013 Jun;45(2):83-7. doi: 10.5152/eajm.2013.16.

Abstract

Objective: This study aimed to assess the prevalence of blood brotherhood (BB) in Erzurum, Turkey and to observe the effect of education interventions on this risky cultural behavior.

Materials and methods: This study was designed as a cross-sectional intervention, based on minor interventions through a peer-led awareness campaign regarding the transfer of blood-borne diseases through BB rites. This study was conducted from February through May 2007 at 29 high schools in Erzurum.

Results: The study population was 53.8% (n=1,522) males and 46.2% (n=1,307) females. The proportion of the students who have participated in BB rituals was 24.1% (n=558). There was a statistically significant link between BB and a history of having Hepatitis B Virus (HBV) infection, family history of HBV and male gender (p<0.05). After the structured peer-led education the intention to participate in BB rituals decreased from 30.0% to 20.6% (p<0.001).

Conclusion: The prevention of BB rituals, which can result in the transfer of blood-borne diseases, requires urgent public awareness campaigns led by healthcare professionals.

Amaç: Bu çalışmada, Erzurum’da ortaöğretim öğrencileri arasında kan kardeşliğinin yaygınlığı ve akran eğitiminin bu riskli kültürel davranışı yapma üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Çalışma Şubat 2007 ile Mayıs 2007 tarihleri arasında kan kardeşliğiyle bulaşabilen hastalıklar konusundaki bilincin artırılmasını amaçlayan ve akran eğitimine dayanan kesitsel, girişimsel bir çalışma olarak yapılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların % 53.8’i (1522) erkek ve %46.2’si (1307) kadındı. Kan kardeşliği yapanların oranı %24.1 (558) idi. Daha önce hepatit B virüs enfeksiyonu geçirme, ailesinde hepatit B virüsü enfeksiyonu geçirme hikâyesi olma ve erkek cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p<0.05). Yapılandırılmış akran eğitimi sonrasında kan kardeşliği yapma isteği % 30.0’dan %20.6’ya düştü (p<0.001).

Sonuç: Kan kardeşliği kan yoluyla bulaşan hastalıkların bulaşma yollarından biri olabilir. Bu konuda sağlık profesyonellerinin toplumu bilinçlendirmesi önemlidir.

Keywords: AIDS; Hepatitis B; Hepatitis C; blood brotherhood; risky cultural habits.