[Electrocardiographic and Chronic Obstructive Pulmonary Disease]

Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 2015 Feb;38(2):122-4.
[Article in Chinese]

MeSH terms

  • Electrocardiography
  • Humans
  • Pulmonary Disease, Chronic Obstructive / diagnosis*