Could thoracoscopic sympathicotomy for hyperhidrosis also improve acne vulgaris?

Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2014 Sep;11(3):264-7. doi: 10.5114/kitp.2014.45674. Epub 2014 Sep 28.

Abstract

Introduction: The aim of this study is to emphasize the therapeutic effect of thoracoscopic sympathicotomy performed at our clinic for facial/scalp hyperhidrosis or blushing on coincidental facial acne vulgaris based on previous reports indicating an association between the sympathetic nerve stimulus, epithelial melanocyte system and sebogenesis.

Material and methods: The possible therapeutic effects of sympathicotomy on facial acne vulgaris were analyzed in a study design of retrospective review with prospective collection of the data from March 2005 to March 2013.

Results: Forty-two patients were operated on at our clinic due to facial/scalp hyperhidrosis or blushing and 30 of these also had facial acne vulgaris. However, none harbored a systemic co-morbidity. The patients' medical history indicated that they had used several medical therapies including topical or systemic antibiotherapies to treat their acne for several years but this had met with limited success and the treatment was stopped in all patients an average of 8 ± 2.4 months prior to the operations. Furthermore, the patients with acne vulgaris also underwent a thoracoscopic sympathicotomy procedure at the second costal head (R2) for hyperhidrosis or blushing. All 30 patients showed marked improvement of their acne grade at the first postoperative month (p < 0.01).

Conclusions: In this study, the patients' facial acne vulgaris grade significantly improved after undergoing a sympathicotomy. This can be explained by the possible effect the nervous system had on the epithelial melanocyte system and sebogenesis. However, prospective studies with an increased number of patients are needed to verify our findings.

Wstęp: W pracy przedstawiono terapeutyczny efekt sympatektomii piersiowej, wykonywanej w ośrodku autorów w celu leczenia nadmiernej potliwości skóry głowy i twarzy lub rumieńców, na współwystępujący trądzik młodzieńczy. Autorzy opierali się na wcześniejszych doniesieniach wskazujących na związek pomiędzy bodźcem nerwu współczulnego, układem melanocytów nabłonka i wydzielaniem łoju.

Materiał i metody: Możliwość terapeutycznego wpływu sympatektomii na trądzik młodzieńczy twarzy była analizowana w badaniu zaprojektowanym jako przegląd retrospektywny z prospektywnym gromadzeniem danych z okresu od marca 2005 r. do marca 2013 r.

Wyniki: Czterdziestu dwóch pacjentów poddano operacji ze względu na nadmierną potliwość skóry twarzy lub głowy bądź rumieńce; u 30 z nich na twarzy występował również trądzik młodzieńczy. Żaden z pacjentów nie cierpiał na układowe choroby współwystępujące. Wywiad medyczny ujawnił, że pacjenci stosowali wcześniej przez kilka lat inne rodzaje terapii w celu leczenia trądziku, w tym miejscową i systemową antybiotykoterapię, jednakże ich skutek był ograniczony; z terapii tych zrezygnowano średnio 8 ± 2,4 miesiąca przed operacją. Ponadto pacjenci z trądzikiem młodzieńczym przeszli również zabieg sympatektomii piersiowej w miejscu główki drugiego żebra (R2) ze względu na nadmierną potliwość lub rumieńce. U wszystkich 30 pacjentów w ciągu pierwszego miesiąca po operacji nastąpiła istotna poprawa w zakresie zaawansowania trądziku (p < 0.01).

Wnioski: W prezentowanym badaniu zaawansowanie trądziku młodzieńczego zmniejszyło się znacznie po zastosowaniu sympatektomii. Wyjaśnieniem tego zjawiska może być ewentualny wpływ układu nerwowego na układ melanocytów nabłonka i wydzielanie łoju. Potwierdzenie powyższych wyników wymaga jednak przeprowadzenia badań prospektywnych na większej próbie pacjentów.

Keywords: acne vulgaris; hyperhidrosis; sympathectomy.