Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation
. 2015;66(4):511-23.
doi: 10.13075/mp.5893.00231.

[Fibers as Carriers of Microbial Particles]

[Article in Polish]
Affiliations
Free article

[Fibers as Carriers of Microbial Particles]

[Article in Polish]
Rafał L Górny et al. Med Pr. .
Free article

Abstract

Background: The aim of the study was to assess the ability of natural, synthetic and semi-synthetic fibers to transport microbial particles.

Material and methods: The simultaneously settled dust and aerosol sampling was carried out in 3 industrial facilities processing natural (cotton, silk, flax, hemp), synthetic (polyamide, polyester, polyacrylonitrile, polypropylene) and semi-synthetic (viscose) fibrous materials; 2 stables where horses and sheep were bred; 4 homes where dogs or cats were kept and 1 zoo lion pavilion. All samples were laboratory analyzed for their microbiological purity. The isolated strains were qualitatively identified. To identify the structure and arrangement of fibers that may support transport of microbial particles, a scanning electron microscopy analysis was performed.

Results: Both settled and airborne fibers transported analogous microorganisms. All synthetic, semi-synthetic and silk fibers, present as separated threads with smooth surface, were free from microbial contamination. Natural fibers with loose packing and rough surface (e.g., wool, horse hair), sheaf packing and septated surface (e.g., flax, hemp) or present as twisted ribbons with corrugated surface (cotton) were able to carry up to 9×10(5) cfu/g aerobic bacteria, 3.4×10(4) cfu/g anaerobic bacteria and 6.3×10(4) cfu/g of fungi, including pathogenic strains classified by Directive 2000/54/EC in hazard group 2.

Conclusions: As plant and animal fibers are contaminated with a significant number of microorganisms, including pathogens, all of them should be mechanically eliminated from the environment. In factories, if the manufacturing process allows, they should be replaced by synthetic or semi-synthetic fibers. To avoid unwanted exposure to harmful microbial agents on fibers, the containment measures that efficiently limit their presence and dissemination in both occupational and non-occupational environments should be introduced.

Wstęp: Celem badania była ocena możliwości transportu cząstek biologicznych przez naturalne, syntetyczne i sztuczne włókna.

Materiał i metody: Równoczesne pobieranie próbek pyłu osiadłego i aerozolu włóknistego przeprowadzono w 3 zakładach przetwarzających naturalne (bawełna, jedwab, len, konopie), syntetyczne (poliakrylonitrylowe, poliamidowe, polipropylenowe, poliestrowe) i sztuczne (wiskozowe) materiały włókniste; w 2 stajniach, gdzie hodowano konie i owce; w 4 domach, w których mieszkały psy i koty, oraz w 1 pawilonie zoologicznym dla lwów. Wszystkie próbki włókien analizowano laboratoryjnie, żeby określić stopień ich mikrobiologicznego zanieczyszczenia. Wyizolowane szczepy były identyfikowane jakościowo. W celu rozpoznania naturalnego upakowania i struktury badanych włókien, które mogą wspomagać transport cząstek biologicznych, przeprowadzono ich analizę skaningowymi mikroskopami elektronowymi.

Wyniki: Zarówno osiadłe, jak i zawieszone w powietrzu włókna transportowały takie same szczepy drobnoustrojów. Wszystkie włókna syntetyczne, sztuczne oraz włókna jedwabiu, które występują w środowisku jako osobne nici o gładkiej powierzchni, były wolne od zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Naturalne włókna o luźnym upakowaniu i szorstkiej strukturze (np. runo owcy, sierść konia), o snopkowym upakowaniu i septowanej powierzchni (np. len, konopie) lub skręconych wstęgach i pofałdowanej strukturze (bawełna) transportowały do 9×105 jtk/g bakterii tlenowych, 3,4×104 jtk/g bakterii beztlenowych i 6,3×104 jtk/g grzybów, w tym patogenów klasyfikowanych przez Dyrektywę 2000/54/WE w 2. grupie zagrożenia.

Wnioski: Ponieważ roślinne i zwierzęce włókna są zanieczyszczone znaczącą liczbą drobnoustrojów, w tym patogenów, powinny być mechanicznie eliminowane ze środowiska. Jeśli proces technologiczny na to pozwala, w zakładach pracy powinny być zastępowane włóknami syntetycznymi lub sztucznymi. W celu uniknięcia niepożądanej ekspozycji na szkodliwe czynniki mikrobiologiczne na włóknach zarówno w środowisku pracy, jak i poza nim powinny być wprowadzane środki techniczne, które wydajnie ograniczają obecność tych czynników.

Keywords: bacteria; contamination; fibers; fungi; occupational environment; transport.

Similar articles

See all similar articles

Publication types

Feedback