Silver-Russell Syndrome - Part I: Clinical Characteristics and Genetic Background

Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. 2015;20(3):101-6. doi: 10.18544/PEDM-20.03.0009.

Abstract

Silver-Russell syndrome (SRS) is a rare, clinically and genetically heterogeneous entity, caused by (epi)genetic alternations. It is characterized by prenatal and postnatal growth retardation, relative macrocephaly, the triangular face and body asymmetry. About 40-60% of cases are caused by hypomethylation of 11p.15.5 Imprinting Centre Region 1 (ICR1) on the paternal chromosome, and maternal uniparental disomy for chromosome 7 (UPD(7)mat) is found in 5-10% of cases. There are suggested correlations between genotype and the phenotype. Psychomotor development may be delayed, usually mildly, with school difficulties and speech delay more common in patients with UPD(7)mat. Children with 11p15 hypomethylation are shorter and lighter at birth in comparison to children with UPD(7)mat, however further deceleration tends to be more apparent in the latter group. The onset of puberty tends to occur early, with acceleration of bone age, resulting in less apparent growth spurt. Failure to thrive and feeding problems are characteristic for the infant period, and further development of a child may be conditioned by additional congenital defects.

Zespół Silvera i Russella jest rzadką jednostką, zróżnicowaną klinicznie i genetycznie, u której podłoża leżą zmiany (epi)genetyczne. Charakteryzuje się zaburzeniami wzrastania w okresie płodowym i postnatalnym, względną makrocefalią, trójkątnym kształtem twarzy i asymetrią ciała. Około 40–60% przypadków spowodowanych jest hipometalacją centrum piętnowania ICR1 w regionie 11p.15.5 chromosomu pochodzenia ojcowskiego, a u 5–10% pacjentów stwierdza się matczyną disomię chromosomu 7 (UPD(7) mat). W literaturze opisywane są korelacje fenotypowo-genotypowe. Rozwój psychomotoryczny może być opóźniony, zwykle w łagodnym stopniu, a zaburzenia mowy i trudności szkolne częściej występują w przypadku pacjentów z UPD(7)mat. Dzieci z hipometylacją 11p15 są mniejsze przy urodzeniu w porównaniu z dziećmi z UPD(7)mat, jednak postnatalne zwolnienie wzrastania jest bardziej wyrażone w grupie UPD(7)mat. Początek dojrzewania występuje stosunkowo wcześnie, z akceleracją wieku kostnego i słabiej wyrażonym skokiem pokwitaniowym. Okres niemowlęcy charakteryzuje się słabym przyrostem masy ciała i trudnościami w żywieniu, a dalszy rozwój dziecka warunkowany jest w znacznym stopniu współwystępującymi wadami wrodzonymi.

Keywords: 11p15 epimutation; Silver-Russell syndrome; UPD(7)mat; epigenetics; genomic imprinting; intrauterine growth restriction.

Publication types

 • Review

MeSH terms

 • Adolescent
 • Child
 • Child, Preschool
 • Chromosomes, Human, Pair 11*
 • Chromosomes, Human, Pair 7*
 • Epigenomics*
 • Female
 • Genetic Background
 • Genetic Predisposition to Disease*
 • Genomic Imprinting
 • Humans
 • Infant
 • Male
 • Silver-Russell Syndrome / genetics*
 • Silver-Russell Syndrome / physiopathology*