Effects of Native Type II Collagen Treatment on Knee Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial

Eurasian J Med. 2016 Jun;48(2):95-101. doi: 10.5152/eurasianjmed.2015.15030.

Abstract

Objective: The aim of this randomized controlled study was to evaluate the efficacy of oral native type II collagen treatment on the symptoms and biological markers of cartilage degradation, when given concomitantly with acetaminophen in patients with knee osteoarthritis.

Materials and methods: Thirty-nine patients diagnosed with knee osteoarthritis were included and randomly distributed into two groups: one treated with 1500 mg/day of acetaminophen (group AC; n=19) and the other treated with 1500 mg/day of acetaminophen plus 10 mg/day of native type II collagen (group AC+CII; n=20) for 3 months. Visual Analogue Scale (VAS) at rest and during walking, Western Ontario McMaster (WOMAC) pain, WOMAC function, and Short Form-36 (SF-36) scores, were recorded. Coll2-1, Coll2-1NO2 and Fibulin-3 levels were quantified in urine as biomarkers of disease progression. ClinicalTrials.gov: NCT02237989.

Results: After 3 months of treatment, significant improvements compared to baseline were reported in joint pain (VAS walking), function (WOMAC) and quality of life (SF-36) in the AC+CII group, while only improvements in some subscales of the SF-36 survey and VAS walking were detected in the AC group. Comparisons between the groups revealed a significant difference in VAS walking score in favour of the AC+CII group as compared to AC group. Biochemical markers of cartilage degradation in urine did not significantly improve in any of the groups.

Conclusion: All in all, these results suggest that native type II collagen treatment combined with acetaminophen is superior to only acetaminophen for symptomatic treatment of patients with knee osteoarthritis.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, diz osteoartriti olan hastalarda, asetaminofen ile eş zamanlı olarak verilen oral native tip 2 kollajen tedavisinin, semptomlar ve kartilaj yıkımını gösteren biyolojik markerlar üzerine etkisini değerlendirmektir.

Gereç ve yöntem: Otuz dokuz diz osteoartritli hasta çalışmaya alındı ve randomize olarak 2 gruba ayrıldı: bir gruba 3 ay boyunca 1500 mg/gün asetaminofen verilirken (grup AS; n=19), diğer gruba ise 3 ay boyunca 1500 mg/gün asetaminofene ek olarak 10 mg/gün nativ tip 2 kollajen verildi (grup AS+KII; n=20). Tedavi öncesinde ve sonrasında hastalar, istirahat ve yürüyüş Vizüel Analog Skalaları (VAS), Western Ontario McMaster (WOMAC), Kısa Form-36 (SF-36) ve kartilaj yıkımını gösteren idrardaki Coll2-1, Coll2-1NO2 and Fibulin-3 düzeyleri ile değerlendirildi. ClinicalTrials. gov: NCT02237989.

Bulgular: Üç aylık tedavi sonrasında, tedavi öncesine gore grup AS+KII’ de eklem ağrısı (VAS yürüme), WOMAC fonksiyonda ve yaşam kalitesinde (SF-36) istatistiksel olarak anlamlı iyileşme gözlenirken, grup AS’ de ise eklem ağrısı (VAS yürüme) ve yaşam kalitesinde (SF-36) iyileşme gözlendi. Gruplararası karşılaştırmada ise; VAS yürüme skorlarında AS+KII lehine istatistiksel açıdan anlamlı bir iyileşme saptandı. Kartilaj yıkımını gösteren biyokimyasal markerlar açısında grup içi ve gruplararası karşılaştırmada bir fark saptanmadı.

Sonuç: Çalışma sonuçları, diz osteoartritli hastalarda, asetaminofen tedavisine eklenen native tip 2 kollajen tedavisinin, semptomları baskılamada, yalnızca asetaminofen alan hastalara göre daha etkili olduğunu göstermiştir.

Keywords: Acetaminophen; knee osteoarthritis; native type II collagen.

Associated data

  • ClinicalTrials.gov/NCT02237989