Factors affecting Polish nurses' willingness to recommend the hospital as a place of care

Med Pr. 2016;67(4):447-54. doi: 10.13075/mp.5893.00391.

Abstract

Background: Nurses constitute the major professional group offering constant hospital patients' care. Willingness to recommend their hospital reflects confidence in the offered care, satisfaction and identification with the work place. The aim of the present study has been to investigate which elements of hospital environment and nurse personal related factors predict recommendation of the hospital as a place of care by employed nurses.

Material and methods: Cross-sectional, correlation study was, based on 1723 self-reported, anonymous questionnaires of nurses working in 30 acute hospitals. Data was analyzed using the logistic regression model, with general estimation equations.

Results: About 25% of nurses were unwilling to recommend their hospital as the place of care. The odds ratio (OR) of the lack of willingness to recommend the hospital was related to assessment of patients' safety (OR = 0.28, 95% confidence interval (CI): 0.18-0.46, p = 0.00), decrease in the quality of patient care during the preceding year (OR = 0.62, 95% CI: 0.41-0.93, p = 0.02), overall work conditions (OR = 0.35, 95% CI: 0.22-0.57, p = 0.00), weak cooperation between nurses and physicians (OR = 0.37, 95% CI: 0.25-0.54, p = 0.00), poor work schedule flexibility (OR = 0.74, 95% CI: 0.55- 0.99, p = 0.04) and educational opportunities (OR = 0.71, 95% CI: 0.54-0.95, p = 0.02) and the level of nurses depersonalization (OR = 1.78, 95% CI: 1.18-1.68, p = 0.00).

Conclusions: The hospital manager should consider strategies which improve patients' safety and the staff working conditions. Thanks to that they will also achieve better and more competitive image of the hospital in the local community. Med Pr 2016;67(4):447-454.

Wstęp: Pielęgniarki są znaczącą grupą zawodową personelu szpitalnego, która obejmuje pacjentów stałą opieką. Gotowość pielęgniarek do polecenia szpitala, w którym pracują, jako miejsca opieki odzwierciedla ich zaufanie do oferowanej w nim opieki, satysfakcję z pracy i identyfikację z miejscem pracy. Celem badania było określenie, które czynniki środowiska pracy i związane z nimi czynniki zawodowe i/lub osobiste sprawiają, że pielęgniarki rekomendują szpital jako miejsce opieki.

Materiał i metody: Przekrojowe badania korelacyjne bazowały na anonimowych ankietach uzyskanych od 1723 pielęgniarek pracujących w 30 polskich szpitalach. Dane analizowano przy użyciu modelu regresji logistycznej szacowanego za pomocą uogólnionych równań estymujących.

Wyniki: Około 25% pielęgniarek nie poleciłoby swojego szpitala jako miejsca opieki. Wynikało to z negatywnej oceny bezpieczeństwa pacjenta (iloraz szans (odds ratio – OR) = 0,28; 95-procentowy przedział ufności (confidence interval – CI): 0,18–0,46; p = 0,00), pogorszenia jakości opieki w roku poprzedzającym badanie (OR = 0,62; 95% CI: 0,41–0,93; p = 0,02), niezadowalających warunków pracy (OR = 0,35; 95% CI: 0,22–0,57; p = 0,00), niezadowalającej współpracy lekarzy z pielęgniarkami (OR = 0,37; 95% CI: 0,25–0,54; p = 0,00), mało elastycznego czasu pracy (OR = 0,74; 95% CI: 0,55–0,99; p = 0,04), ograniczonych możliwości dokształcania się (OR = 0,71; 95% CI: 0,54–0,95; p = 0,02) i wysokiego poziomu depersonalizacji badanych (OR = 1,78; 95% CI: 1,18–1,68; p = 0,00).

Wnioski: Zarządzający szpitalami powinni wdrożyć strategie, które poprawią bezpieczeństwo pacjentów i warunki pracy personelu. Pozwoli to również stworzyć lepszy i bardziej konkurencyjny wizerunek szpitala w społeczności lokalnej. Med. Pr. 2016;67(4):447–454.

Keywords: depersonalisation; environment; hospital; nurses; safety; work.

MeSH terms

 • Adult
 • Burnout, Professional / epidemiology
 • Confidence Intervals
 • Cross-Sectional Studies
 • Female
 • Hospitals / standards*
 • Humans
 • Job Satisfaction*
 • Logistic Models
 • Male
 • Nursing Staff, Hospital / statistics & numerical data*
 • Odds Ratio
 • Patient Safety*
 • Patient Satisfaction
 • Personnel Staffing and Scheduling
 • Quality of Health Care / statistics & numerical data*
 • Workplace / standards
 • Young Adult