Appropriate use of the EULAR definition of arthralgia suspicious for progression to rheumatoid arthritis

Ann Rheum Dis. 2017 Jun;76(6):e15. doi: 10.1136/annrheumdis-2016-210859. Epub 2016 Dec 15.
No abstract available

Publication types

  • Letter
  • Comment

MeSH terms

  • Arthralgia
  • Arthritis, Rheumatoid*
  • Disease Progression
  • Humans