Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation
Review
. 2016;62(2):127-137.

[Mechanism of Mitochondrial Fission - Structure and Function of Drp1 Protein]

[Article in Polish]
Affiliations
  • PMID: 28132464
Free article
Review

[Mechanism of Mitochondrial Fission - Structure and Function of Drp1 Protein]

[Article in Polish]
Bernadeta Michalska et al. Postepy Biochem. .
Free article

Abstract

In the cell mitochondria constitute a dynamic network undergoing continuous reshaping by fusion and fission. Mitochondrial fission is involved in several crucial cellular processes such as mitosis, apoptosis and mitophagy. Main mediator of mitochondrial fission is Dynamin related protein 1 (Drp1). This protein is able to assemble into higher order oligomers, what enables the formation of Drp1 spiral structures on the surface of mitochondrial network. These spirals constrict thanks to the energy gained from GTP hydrolysis, what results in mitochondrial fission. Mitochondrial fission process is precisely regulated by different mechanisms, especially by controlling Drp1 activity. This article presents our current understanding of mitochondrial fission with a particular focus on the role of Drp1 in this process and mechanisms that regulate activity of this protein.

Mitochondria tworzą w komórce dynamiczną sieć, która ulega ciągłym procesom fuzji i fragmentacji. Fragmentacja mitochondriów jest elementem wielu istotnych procesów komórkowych, do których między innymi należą mitoza, apoptoza czy mitofagia. Głównym białkiem biorącym udział w tym procesie jest Drp1 (ang. dynamin related protein 1). Białko to posiada zdolność oligomeryzacji, dzięki czemu tworzy na powierzchni błon mitochondrialnych spiralne struktury, które w wyniku hydrolizy GTP zaciskają się i przerywają integralność błon prowadząc do fragmentacji mitochondrium. Proces ten jest ściśle regulowany poprzez różne mechanizmy, głównie za pośrednictwem kontroli aktywności białka Drp1. Praca ta przedstawia obecny stan wiedzy na temat fragmentacji mitochondriów ze szczególnym uwzględnieniem roli i regulacji aktywności Drp1 w tym procesie.

Keywords: Drp1; fission complex; mitochondrial fission.

Similar articles

See all similar articles

Cited by 8 articles

See all "Cited by" articles

LinkOut - more resources

Feedback