Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation
, 66 (2), 106-124

Analysis of the Nature of Injuries in Victims of Fall From Height

Affiliations

Analysis of the Nature of Injuries in Victims of Fall From Height

Magdalena E Kusior et al. Arch Med Sadowej Kryminol.

Abstract

Aim of study: To assess the types and extent of injuries sustained by victims of fall from height depending on the height of fall.

Material and methods: The study included 338 bodies of victims of fatal falls from different heights (from the 1st to 10th floors) who were subjected to medico-legal autopsy at the Department of Forensic Medicine, Jagiellonian University Medical College, between 1995 and 2014. For each individual, selected data were collected including gender, age, body height, injury types and presence of alcohol or other intoxicants in blood. The analysis comprised injuries to the brain, thoracic and abdominal organs, fractures of the skull, extremities, ribs and spine, and fractures of the scapula, clavicle and sternum (considered together). The study focused on determining the frequency of occurrence of different injuries in relation to one another and depending on the height of fall.

Results: The number and extent of injuries was found to increase along with the height of fall. Three injury types, including injuries to the mesentery and both kidneys and fractures of upper extremity small bones, were shown to occur from the threshold heights of the 3rd, 4th and 6th floors. Eleven injuries demonstrated a statistically significant correlation with the height of fall. The study also revealed a number of correlations between the frequencies of occurrence of different injuries.

Conclusions: Injuries found from the threshold value may suggest the minimal height of fall. The presence of injuries which correlate with increasing height, and the overall number of injuries observed in victims of fall from height, may be useful for inferring the height of the fall.

Cel pracy: Określenie rodzaju i rozległości obrażeń, jakie powstają w zależności od wysokości upadku.

Materiał i metody: Badanie objęło 338 zwłok osób poddanych sekcji sądowo-lekarskiej w Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1995–2014, których zgon nastąpił w wyniku obrażeń powstałych wskutek upadku z wysokości od I do X piętra. Dla każdej osoby uzyskano dane dotyczące: płci, wieku, wzrostu, rodzaju obrażeń, obecności we krwi alkoholu oraz innych środków odurzających. Spośród obrażeń przeanalizowano urazy mózgu, narządów klatki piersiowej, jamy brzusznej, a także złamania kości czaszki, kończyn, żeber, kręgosłupa oraz łącznie obecność złamań łopatki, obojczyka i mostka. Analizie poddano częstość występowania poszczególnych obrażeń pomiędzy sobą oraz w zależności od wysokości upadku.

Wyniki: Liczba i różnorodność analizowanych obrażeń wzrasta wraz z wysokością. Trzy obrażenia: uraz krezki jelitowej, uraz dwóch nerek oraz złamanie drobnych kości kończyny górnej, występują od wysokości progowej III, IV i VI piętra. Dla 11 obrażeń wykazano istotną statystycznie korelację z wysokością upadku. W pracy wykazano także liczne zależności pomiędzy częstością występowania poszczególnych obrażeń.

Wnioski: Obrażenia występujące od wartości progowej mogą wskazywać na minimalną wysokość, z jakiej nastąpił upadek. Obecność obrażeń korelujących ze wzrastającą wysokością oraz ogólna liczba obrażeń zaobserwowanych u ofiar upadków z wysokości mogą być pomocne podczas wnioskowania o wysokości, z jakiej nastąpił upadek.

Keywords: fall from the height; polytrauma; suicide.

Similar articles

See all similar articles

LinkOut - more resources

Feedback