Clinico-Epidemiological Analysis of HIV/AIDS Patients

Eurasian J Med. 2016 Oct;48(3):157-161. doi: 10.5152/eurasianjmed.2016.15203.

Abstract

Objective: The aim of this study was to examine clinico-epidemiological properties of HIV/AIDS patients.

Materials and methods: For this purpose, 115 HIV/AIDS patients monitored in our clinic between January 1, 1998, and December 31, 2013, were retrospectively evaluated.

Results: For the 115 patients with a diagnosis of HIV/AIDS that we monitored, the mean age at the time of presentation was 34.5±13.21 (10-79) years. Eighty-nine (76.5%) patients were male and 27 (23.5%), female. In this study, HIV/AIDS was the most prevalent in the young male population with a low educational and sociocultural level. The most common mode of transmission in our patients was heterosexual relations: approximately 1 patient in 3 had a history of traveling to countries with a high prevalence of HIV/AIDS, namely, Russia and Ukraine. The examination of diagnosis with respect to years showed an increase in new cases since 2008. Only 21 (18.3%) of our patients were diagnosed through clinical symptoms, while 91 (81.7%) during routine scanning. At first presentation, 68% of our patients were stage A; 4.7%, stage B; and 27.3%, stage C. The mean length of the monitoring of our patients was 2.74 years (2-180 months). Thirteen (11.3%) patients died due to opportunistic infections and malignities. The most common opportunistic infection was tuberculosis (16.5%), followed by syphilis and HBV. Malignity, most commonly intracranial tumor, was seen in 8.6% patients.

Conclusion: The disease was generally seen in the young male population with a low sociocultural level, and it was most frequently transmitted by heterosexual sexual contact. This clearly shows the importance of sufficient, accurate information, and education on the subject of the disease and its prevention. The fact that many of our patients were diagnosed in the late stage due to stigma and that diagnosis was largely made through scanning tests confirms the importance of these tests in early diagnosis.

Amaç: Bu çalışmanın amacı HIV/AIDS hastalarının klinik ve epidemiyolojik özelliklerinin irdelenmesidir.

Gereç ve yöntem: Bu amaçla 1 Ocak 1998 - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında kliniğimizce takip edilen 115 HIV/AIDS tanılı hasta retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: HIV/AIDS tanısıyla takip ettiğimiz 115 hastanın, başvuru anındaki ortalama yaşları 34,5±13,21 (10–79) olarak bulundu. Hastalarımızın 89 (%76,5)’u erkek, 27 (%23,5)’si kadındı. Çalışmamızda HIV/AIDS’in en fazla eğitim ve sosyokültürel düzeyi düşük olan genç erkek popülasyonunda görüldüğü tespit edildi. Hastalarımızda HIV/AIDS’in en sık bulaş yolu heteroseksüel cinsel temas olup, hastaların yaklaşık üçte birinde Rusya, Ukrayna gibi HIV/AIDS prevalansının yüksek olduğu ülkelere seyahat etme öyküsü vardı. Hastaların yıllara göre tanı alma oranları irdelendiğinde, 2008 yılından itibaren yeni vaka sayılarında artış olduğu görülmektedir. Hastalarımızın sadece 21 (%18,3)’ine klinik semptomlar ile tanı konulurken, 94 (%81,7)’üne rutin taramalar sırasında tanı konulmuştu. Hastalarımızın ilk gelişte %68’i evre A’da, %4,7’si evre B’de iken %27,3’ü evre C’de idi. Hastalarınmızın ortalama takip süreleri 2,74 yıl (2–180 ay) olup fırsatçı enfeksiyonlar ve maliniteler nedeni 13 (%11.3) hastamız hayatını kaybetmişti. En sık görülen fırsatçı enfeksiyon tüberküloz (%16.5) olup, sifiliz ve HBV bunu takip etmekteydi. Malinite %8.6 hastada görülürken, en sık intrakraniyal tümör görülmekteydi.

Sonuç: Hastalığın çoğunlukla sosyo-kültürel düzeyi düşük olan genç yaş populasyonunda görüldüğü ve en sık bulaş yolunun heteroseksüel cinsel temas olduğu görülmüştür. Bu bize hastalık ve korunma yolları konusunda yeterli, doğru bilgilendirmenin ve eğitimin önemini açıkça göstermektedir. Stigma gibi nedenlerle birçok hastamızın geç evrede tanı alabiliyor olması ve hastalarımızda tanının çoğunlukla tarama testleriyle konulmuş olması, erken tanıda bu testlerin gerekliliğini telkin etmiştir.

Keywords: HIV/AIDS; education; epidemics; screening tests.