Role of Procalcitonin in Evaluation of the Severity of Acute Cholecystitis

Eurasian J Med. 2016 Oct;48(3):162-166. doi: 10.5152/eurasianmedj.2016.0052.

Abstract

Objective: The aim of this study is to investigate the relationship between procalcitonin (PCT) level and the severity of acute cholecystitis.

Materials and methods: This study included 200 patients diagnosed with acute cholecystitis. To diagnose and assess the severity of acute cholecystitis; physical examination and abdominal ultrasound findings were evaluated and blood samples were taken to determine white blood cell (WBC) count, erythrocyte sedimentation rate (ESR), and levels of coagulation factors, blood gas, C-reactive protein (CRP) and PCT. Patients were classified into three stages, namely, mild, moderate, and severe, according to the severity of acute cholecystitis using the Tokyo guidelines. The role of PCT level in the assessment of severity of acute cholecystitis and the correlation between the stages and PCT level were statistically analyzed.

Results: Among patients with acute cholecystitis, 110 (55%) were classified as mild, 61 (30.5%) as moderate, and 29 (14.5%) as severe. Leukocytosis or leukopenia was positive in 48.5%, ESR elevation was found in 72.5%, CRP positivity in 55.5%, PCT elevation in 27%, and positive findings of ultrasonographic imaging in 54.5% of the patients. Serum WBC count, ESR, and CRP and PCT levels increased as the severity of disease increased (p<0.05). PCT could discriminate grade I from grade II-III with 95.45% sensitivity and 46.67% specificity at the best cut-off value of ≤0.52 (p<0.001). PCT could also discriminate grade III from grade I-II with 72.4% sensitivity and 90.06% specificity at the best cut-off value of >0.8 (p<0.001).

Conclusion: PCT level may be considered to be a parameter that could be added to the assessment of the severity of acute cholecystitis in the Tokyo guidelines, although further studies are needed to support our findings.

Amaç: Bu çalışmanın amacı akut kolesistitin şiddeti ile prokalsitonin (PCT) seviyesi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Gereç ve yöntem: Bu çalışmaya akut kolesistit tanısı alan 200 hasta alındı. Tanıyı koymak ve akut kolesistitin şiddetini belirlemek için; fizik muayene ve abdominal ulltrasonografi bulguları değerlendirildi ve beyaz küre sayımı (BKS), eritrosit sedimentasyon hızı (ESH), koagülasyon faktörleri, kan gazı, C-reaktif protein (CRP) ve PCT düzeylerini belirlemek için kan örnekleri alındı. Hastalar akut kolesistitin şiddetine göre Tokyo klavuzu kullanılarak hafif, orta ve ağır olmak üzere üç evrede sınıflandırıldı. Akut kolesistitin şiddetini değerlendirmede PCT düzeylerinin yeri ve PCT düzeyi ile evreler arasındaki korelasyon istatiksel olarak analiz edildi.

Bulgular: Akut kolesistitli hastaların; 110 (%55)’u hafif, 61 (%30,5)’i orta ve 29 (14,5)’u ağır olarak sınıflandırıldı. Hastaların %48,5’inde lökositoz veya lökopeni, %72,5’inde ESH yüksekliği, %55,5’inde CRP pozitifliği, %27’sinde PCT yüksekliği ve %54,5’inde pozitif ultrasonografi bulguları saptandı. Serum BKS, ESH, CRP ve PCT düzeyleri hastalığın şiddetiyle beraber artış gösterdi (p<0,05). PCT evre 1’i evre 2 ve 3’den ayırmada ≤0.52 cut off değeriyle %95,45 duyarlılık ve %46,67 özgüllüğe sahipti (p<0,001). PCT ayrıca evre 3’ü evre1 ve 2’den ayırmada >0,8 cut off değeriyle %72,4 duyarlılık ve %90,06 özgüllüğe sahipti (p<0,001).

Sonuç: PCT düzeyi, Tokyo klavuzunda akut kolesistitin şiddetinin belirlenmesine eklenebilecek bir parametre olarak düşünülebilir, bununla beraber bulgularımızı destekleyecek ileri çalışmalara ihtiyac vardır.

Keywords: Procalcitonin; acute cholecystitis; severity of illness index.