Autoantibodies Against Carbonic Anhydrase I and II in Patients with Acute Myeloid Leukemia

Turk J Haematol. 2017 Dec 1;34(4):307-313. doi: 10.4274/tjh.2016.0341. Epub 2017 Mar 8.

Abstract

Objective: Cancer, one of the principal causes of death, is a global social health problem. Autoantibodies developed against the organism's self-antigens are detected in the sera of subjects with cancer. In recent years carbonic anhydrase (CA) I and II autoantibodies have been shown in some autoimmune diseases and carcinomas, but the mechanisms underlying this immune response have not yet been explained. The aim of this study was to evaluate CA I and II autoantibodies in patients with acute myeloid leukemia (AML) and to provide a novel perspective regarding the autoimmune basis of the disease.

Materials and methods: Anti-CA I and II antibody levels were investigated using ELISA in serum samples from 30 patients with AML and 30 healthy peers.

Results: Anti-CA I and II antibody titers in the AML group were significantly higher compared with the control group (p=0.0001 and 0.018, respectively). A strong positive correlation was also determined between titers of anti-CA I and II antibodies (r=0.613, p=0.0001).

Conclusion: Our results suggest that these autoantibodies may be involved in the pathogenesis of AML. More extensive studies are now needed to reveal the entire mechanism.

Kanser, dünyadaki başlıca ölüm nedenlerinden birisi olup, küresel bir toplum sağlığı sorunudur. Organizmanın kendi antijenlerine karşı gelişen otoantikorlar pek çok kanser hastasının serumunda tespit edilmiştir. Son yıllarda karbonik anhidraz (KA) I ve II otoantikorlarının varlığı bazı otoimmün hastalıklarda ve kanser türlerinde gösterilmiştir, ancak bu immün yanıtın altında yatan mekanizmalar henüz açıklanabilmiş değildir. Bu çalışmanın amacı, akut miyeloid lösemili (AML) kişilerde, KA I ve II otoantikorlarının varlığını değerlendirmek ve hastalığın otoimmün temeline dair yeni bir bakış açısı sağlamaktır. Gereç ve Yöntemler: Otuz hasta ve 30 sağlıklı kontrolden elde edilen serum örneklerinde anti-KA I ve II antikor düzeyleri ELISA yöntemiyle belirlendi. Bulgular: AML grubundaki anti-KA I ve II antikor düzeyleri kontrol grubu (p= sırasıyla 0,0001 ve 0,018) ile karşılaştırıldığında anlamlı derecede yüksek bulundu. Ayrıca KA I ve II otoantikor seviyeleri arasında güçlü bir pozitif korelasyon saptandı (r=0,613; p=0,0001). Sonuç: Elde edilen sonuçlar bu otoantikorların AML patogenezinde rolü olabileceğini düşündürmektedir. Kesin mekanizmayı ortaya çıkarabilmek için daha kapsamlı çalışmalar gereklidir. Anahtar Sözcükler: Akut miyeloid lösemi, Otoantikor, Kanser, Karbonik anhidraz.

Keywords: Acute myeloid leukemia; Autoantibody; Cancer Carbonic anhydrase..

MeSH terms

 • Adult
 • Aged
 • Autoantibodies / blood
 • Autoantibodies / immunology*
 • Carbonic Anhydrase I / immunology*
 • Carbonic Anhydrase II / immunology*
 • Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
 • Female
 • Humans
 • Leukemia, Myeloid, Acute / blood
 • Leukemia, Myeloid, Acute / immunology*
 • Male
 • Middle Aged

Substances

 • Autoantibodies
 • Carbonic Anhydrase I
 • Carbonic Anhydrase II