Body Image and Self-Esteem in Patients with Rheumatoid Arthritis

Noro Psikiyatr Ars. 2013 Sep;50(3):202-208. doi: 10.4274/npa.y6195. Epub 2013 Sep 1.

Abstract

Introduction: The study was conducted in order to investigate the effect of disease-related variables such as socio-demographic characteristics, disease complaints and use of necrosis factor (anti-TNF) on the body image and self-esteem in patients with rheumatoid arthritis.

Method: The data was collected by an Introductory Information Form, Body Image Scale (PfP) BIS and the Coopersmith Self-Esteem Inventory (SEI) in 120 patients with rheumatoid arthritis and in 120 healthy controls. One-way analysis of variance, Tukey HDS analysis, t-test, Kruskal-Wallis test, the Mann-Whitney U test, and Pearson's and Spearman's correlation coefficients were used to compare the data.

Result: 60% of the control group were in the 20-44 year-age group, 75% were women and 30.8% had a bachelor's degree or above, while 60% of patient group were in the 20-44 year-age group, 71.7% were women and 36.7% had a bachelor's degree or higher education level. We observed that the body satisfaction and self-esteem levels were higher in the 20-44 age group, in those with a bachelor's degree or higher education and in the patients who had no additional disease and who did not use anti-TNF. The body satisfaction and self-esteem levels were lower in those who had been receiving treatment for longer than 5 years, who had changes in hands and body, who had gait disturbance and who had changes in family and working life.

Conclusion: The assessment of the psychosocial needs with a holistic approach and training programs for body image and self-esteem would be advisable for patients with rheumatoid arthritis who are aged 45-59 years, who have low self-esteem, who have additional diseases, who use anti-TNF, who have changes in hands and body and who have primary-school education.

Giriş: Çalışma; romatoid artrit’li hastaların sosyo-demografik özellikleri, hastalık deg̃işkenleri, hastalık şikayetleri ve anti tümör nekroz faktör (anti-TNF) kullanım durumu gibi hastalık deg̃işkenlerinin beden imajı ve benlik saygılarına etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.

Yöntemler: Veriler 120 romatoid artrit hastası ve 120 sag̃lıklı kontrol grubuna “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Beden İmajı Ölçeg̃i (BİÖ)” ve “Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeg̃i (BSÖ)” uygulanarak toplandı. Verilerin deg̃erlendirilmesinde Tek Yönlü Varyans Analizi, Tukey HDS Analizi, t test, Kruskal Wallis test, Mann Whitney U testi, Pearson ve Spearman’s Korelasyon Analizi kullanıldı.

Bulgular: Kontrol grubunun %60’ı 20–44 yaş grubunda, %75’i kadın ve %30,8’i lisans ve üstü mezunu, hastaların ise; %60’ı 20–44 yaş grubunda, %71,7’si kadın, %36,7’si lisans ve üstü mezunudur. 20–44 yaş grubundakilerin, lisans ve üstü mezunlarının, ek hastalıg̃ı olmayanların, anti-TNF kullanmayanların beden hoşnutluk düzeyleri ve benlik saygılarının yüksek oldug̃u; 5 yıl ve üzerinde tedavi görenlerin, el ve vücut bölgesi deg̃işiklikleri ile yürüyüş bozuklug̃u görülenlerin, aile ve çalışma hayatında deg̃işiklik görülenlerin beden hoşnutluk düzeylerinin ve benlik saygılarının daha düşük oldug̃u gözlendi.

Sonuç: Romatoid artrit hastalarına, beden hoşnutluk düzeylerinin ve benlik saygılarının düşük oldug̃u 45–59 yaş, ilköğretim mezunu, ek hastalıg̃ı bulunan, anti-TNF kullanan, el ve vücut bölgelerinde deg̃işiklik görülenler ile yürüyüş bozuklug̃u olan hastalar dikkate alınarak, psikososyal gereksinimlerinin bütüncül bir yaklaşımla deg̃erlendirilmesi, beden imajı ve benlik saygılarına yönelik eg̃itim programlarının verilmesi önerilebilir.

Keywords: Rheumatoid arthritis; body image; self-esteem.