Temperament and Character Differences in Patients with Premature Ejaculation

Noro Psikiyatr Ars. 2013 Dec;50(4):332-336. doi: 10.4274/Npa.y6443. Epub 2013 Dec 1.

Abstract

Introduction: The debate on the etiology of premature ejaculation is still ongoing although there was huge amount of biological and psychological theories. We aimed to investigate the personality structure of patients with premature ejaculation via temperament and character inventory.

Methods: Forty patients with premature ejaculation and a matched number of healthy people were included. Participants were asked to fill out a questionnaire booklet with separate sections for general demographic information and the temperament and character inventory.

Results: Total novelty seeking scores and subscale 1 (exploration-excitability) scores in premature ejaculation patients were significantly higher than in control groups (p<0.05). Total harm avoidance scores and harm avoidance subscale 2 (fear of uncertainty) scores in premature ejaculation patients was found significantly lower than in control group (p<0.05). Beck depression score was significantly higher in patients with premature ejaculation than in control groups.

Discussion: Men with premature ejaculation are more impulsive (excitant), more tempered, more excitable and less prone to harmful behavior. Current findings tend to reinforce premature ejaculation based upon combination of neurobiological and psychological reasons.

Giriş: Prematür ejakülasyon’un etiyolojisi ile ilgili çok miktarda biyolojik ve psikolojik teorilerin olmasına karşın tartışmalar hala sürmektedir. Mizaç ve karakter envanteri ile prematür ejakülasyonlu hastaların kişilik yapısını araştırmayı amaçladık.

Yöntem: Kırk prematür ejakülasyonlu hasta, 40 sağlıklı kontrol grubuyla eşleştirildi. Çalışmaya katılanlardan mizac ve karakter envanteri ve genel demografik bilgi formunu doldurması istendi.

Bulgular: Toplam yenilik arayışı ve alt ölçeği keşfetme ve heyacan duyma prematür ejakülasyonlu hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti (p<0,05). Toplam zarardan kaçınma ve alt ölçeği belirsizlik korkusu prematür ejakülasyonlu hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu (p<0,05). Beck depresyon skorun da prematür ejakülasyonlu hastalar kontrol grubundan anlamlı olarak yüksekti.

Sonuç: Prematür ejakülasyonlu kişiler daha dürtüsel (heyecanlı), daha öfkeli, daha heyacanlı ve zararlı davranışlara daha az yatkındılar. Mevcut bulgular prematür ejakülasyonun nörobiyolojik ve psikolojik kökenli olduğununu destekleme eğilimindedir.

Keywords: Premature ejaculation; character; temperament.