The Effect of Sertraline on the Quality of Life for Children and Adolescents with Anxiety Disorder

Noro Psikiyatr Ars. 2014 Mar;51(1):30-39. doi: 10.4274/npa.y6565. Epub 2014 Mar 1.

Abstract

Introduction: In this study, we aimed to determine the changes in quality of life of children/adolescents with anxiety disorders during six months of sertraline treatment, to investigate parent-child/adolescent concordance in perception of quality of life and to examine the effect of treatment on children/adolescents.

Methods: In this study, 30 patients with anxiety disorders according to criteria specified in Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th. Edition (DSM-IV) were assigned to sertraline treatment. The patients were evaluated using the Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL), State-Trait Anxiety Inventory for Children, Clinical Global Impression Scale (CGI) and the Children's Global Assessment Scale (CGAS) at 0th, 2nd and 6th months.

Results: PedsQL total scores increased significantly with the treatment in children and adolescents (p<.001), however, no differences were observed in parent proxy report (p=.326). The mean CGAS score was 59.85±7.73 at the beginning of treatment and 73.70±7.01 at the end of treatment (p<.001). The average CGI score decreased from 4.68±.96 to 2.27±.84.

Conclusion: It was observed that perception of quality of life in children and adolescents with anxiety disorders increased with the treatment.

Amaç: Bu çalışmada, anksiyete bozukluğu olan çocuk ve ergenlerin tedavi ile altı ay boyunca yaşam kalitesi alanında yaşanan değişikliğin, yaşam kalitesi algısı yönünden ebeveyn çocuk/ergen uyumunun ve tedavinin çocuk ve ergen üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı 4. Baskı, (DSM-IV) tanı ölçütlerine göre anksiyete bozukluğu olan 30 hasta çalışmaya alınmış, izlem boyunca sertralin tedavisi uygulanmıştır. Her bir hasta 0., 2. ve 6. aylarda Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği, Çocuklar için Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri, Klinik Global İzlem Ölçeği ve Çocuklar için Genel Değerlendirme Ölçeği ile hastalar değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği-ölçek toplam puanı çocuk ve ergenlerde tedavi ile istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artmış (p<0,001), ebeveynlerde fark görülmemiştir (p=0,326). Çocuklar için genel değerlendirme ölçeğinden elde edilen puan ortalaması tedavinin başında 59,85±7,73 iken, tedavi sonunda 73,70±7,01 olmuştur (p<0,001). Klinik global izlem ölçeğinden alınan puan ortalaması 4,68±0,96’dan 2,27±0,84’e düşmüştür.

Sonuç: Bu çalışma ile anksiyete bozukluğu olan çocuk ve ergenlerin yaşam kalitesi algılarının tedavi ile arttığı görülmüştür.

Keywords: Anxiety disorders; adolescents; child; quality of life.