Circulatory Levels of C-X-C Motif Chemokine Ligands 1, 9, and 10 Are Elevated in Patients with Ischemic Stroke

Eurasian J Med. 2017 Jun;49(2):92-96. doi: 10.5152/eurasianjmed.2017.17022.

Abstract

Objective: Inflammation plays a significant role in the development of ischemic stroke. CXC chemokines play pleiotropic roles in prolonged leukocyte locomotion, astrocyte migration/activation, and neural attachment/sprouting in response to focal stroke. In this study, we aimed to explore the changes in serum levels of three chemokines, C-X-C motif chemokine ligand 1 (CXCL1), C-X-C motif chemokine ligand 9 (CXCL9), and C-X-C motif chemokine ligand 10 (CXCL10), in ischemic stroke patients at the time of admission and before discharge from the hospital ward.

Materials and methods: In this study, we recruited 43 unrelated ischemic stroke patients using an easy convenience method or accidental sampling which is a type of non-probability sampling that involves the sample being drawn from that part of the population that is close to hand. We also enrolled 50 genetically unrelated healthy controls showing no history of neurologic, cardiovascular, or inflammatory diseases. Serum levels of the considered chemokines were measured by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in patients and healthy controls.

Results: No significant difference was observed in ischemic stroke patients following hospitalization and prior discharging from the hospital; however, there was a significant difference in serum levels of CXCL9 and CXCL10 between patients and healthy controls. We also found that the level of the chemokine was not related to gender or medical therapy. It appears that CXCL9 and CXCL10 are more predisposing factors and play a direct role in stroke considering that they were higher in patients than in healthy controls.

Conclusion: We believe that this study might be used as a basis for further studies on more effective medication regimens to prevent the onset and subsequent complications of stroke. However, these mediators are useful diagnostic and prognostic tools rather than therapeutic tools.

Amaç: Enflamasyon iskemik inme gelişiminde önemli bir rol oynar. CXC kemokinlerinin fokal inmeye yanıt olarak gelişen nöral bağlanma/filizlenme, astrosit migrasyon/aktivasyon ve uzamış lökosit lokomosyonunda pleiotropic etkileri vardır. Bu çalışmada iskemik inmeli hastalarda, C-X-C motif kemokin ligand 10 (CXCL10), C-X-C motif kemokin ligand 1 (CXCL1) ve C-X-C motif kemokin ligand 9’u (CXCL9) içeren üç kemokinin serum düzeyindeki değişikliklerinin hastaneye kabul ve taburculuk sırasında araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Bu çalışmada, kolay uygunluk yöntemi kullanılarak birbiriyle ilişkisi olmayan 43 iskemik inmeli hasta incelendi. Ayrıca herhangi bir nörolojik, kardiyovasküler veya inflamatuvar hastalık öyküsü olmayan, genetik olarak birbiriyle bağlantısız 50 sağlıklı denek de çalışmaya dahil edildi. Hastalarda ve sağlıklı kontrollerde kemokinlerin serum düzeyleri enzime bağlı bağışıklık deneyi (ALISA) ile ölçüldü.

Bulgular: Mevcut çalışmada, iskemik inme geçirdiği için hastaneye yatırılan ve taburcu edilen hastalarda anlamlı bir farklılık izlenmedi. Ancak, hastalar ve sağlıklı kontroller arasında CXCL9 ve CXCL10 serum düzeyleri açısından anlamlı bir farklılık bulundu. Ayrıca, kemokin düzeylerinin cinsiyet ile ilişkili olmadığı ve tıbbi tedavinin hastalardaki kemokin seviyelerini etkilemediği görüldü. CXCL9 ve CXCL10 seviyelerinin kontrol grubu ile kıyaslandığında hasta grubunda daha yüksek olduğu düşünüldüğünde, bunların daha çok yatkınlık oluşturan etkenler oldukları ve inmede doğrudan bir rollerinin olduğu görülmektedir.

Sonuç: Bu çalışmanın, inmenin ortaya çıkmasını ve sonraki komplikasyonlarını önleyebilecek daha etkili tedavi rejimleri planlamada kullanılacak çalışmalar için bir temel oluşturabileceğine inanmaktayız. Ancak, bu medyatörler terapötik olmaktan ziyade, faydalı tanısal ve prognostik gereçlerdir.

Keywords: Chemokine; ischemia; stroke.