Global Alert: Zika Virus-an Emerging Arbovirus

Eurasian J Med. 2017 Jun;49(2):142-147. doi: 10.5152/eurasianjmed.2017.17147.

Abstract

Zika virus (ZIKV) is an arbovirus of the Flavivirus genus, and it has an envelope and a single RNA molecule. In early 2016, the World Health Organization declared ZIKV infection to be an emerging global health threat. The major transmission route of the virus to humans is Aedes mosquitoes. ZIKV can be transmitted between humans by transplacental, perinatal, and sexual routes and via blood and body fluids. ZIKV infection usually results in a mild and self-limiting disease with low-grade fever, conjunctivitis, and periorbital edema. Neurological complications such as Guillain-Barré syndrome, meningoencephalitis, acute disseminated encephalomyelitis, acute myelitis, and transverse myelitis have been reported during ZIKV infection. Intrauterine and congenital ZIKV infections have strong teratogenic effects on the fetus. Intrauterine or congenital ZIKV infection can lead to microcephaly, ocular anomalies (such as macular atrophy, pigment mottling, and optic nerve anomalies), and cardiac anomalies (such as atrial or ventricular septal defect). Calcification in the brain between the cortical and subcortical areas, ventriculomegaly, cerebellar hypoplasia, corpus callosum hypoplasia, cortical/subcortical atrophy, delayed myelination, enlarged cisterna magna, and craniofacial disproportion have been reported as brain development defects. ZIKV infection usually results in a mild disease, and it does not require specific therapy. However, complications of infection during the early period of life are serious. Thus, many drugs have been investigated, and vaccine development studies have been conducted to prevent ZIKV infection. Vector control and personal protection from mosquito-borne transmission are important for decreasing the prevalence of ZIKV infection. In particular, pregnant residents or travelers to endemic areas should be carefully protected against mosquito-borne transmission.

Zika virus (ZIKV), Flavivirus ailesinden sivrisineklerle bulaşan zarflı ve tek sarmallı RNA’ya sahip bir arbovirusdur. 2016 yılı başında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ZIKV enfeksiyonunun giderek önemi artan bir küresel tehdit olduğunu açıklamıştır. Virusun insanlara esas geçiş yolu Aedes tipi sivrisineklerin ısırmasıdır. İnsanlar arasında transplasental, perinatal, cinsel yolla, ayrıca kan ve vücut sıvıları aracılığı ile bulaşır. ZIKV enfeksiyonu genellikle hafif ve kendini sınırlandıran hastalık olup, düşük derecede ateş, konjuktivit ve periorbital ödem ile seyreder. ZIKV enfeksiyonu esnasında Guillain-Barre sendromu, meningoensefalit, akut dissemine ensefalomyelit (ADEM), akut myelit, transvers myelit gibi nörolojik komplikasyonlar rapor edilmiştir. Intrauterin ve konjenital ZIKV enfeksiyonu fetus üzerinde ağır teratojenik etkiye sahiptir. İntrauterin enfeksiyon mikrosefali, oküler anomaliler (maküler atrofi, pigment beneklenmesi ve optik sinir anomalileri gibi) ve kardiyak anomalilere (atrial veya ventriküler septal defekt gibi) yol açabilir. Beyin gelişim defektleri olarak kortikal ve subkortikal alanda kalsifikasyonlar, vetrikülomegali, serebellar hipoplazi, kortikal/subkortikal atrofi, korpus kallosum hipoplazisi, gecikmiş myelin gelişimi, geniş sisterna magna ve kraniofasiyal orantısızlık bildirilmiştir. ZIKV enfeksiyonu genellikle hafiftir ve tedavi gerektirmez. Fakat hayatın erken döneminde geçirilen enfeksiyonun komplikasyonları ciddidir. Bu yüzden ZIKV’e karşı pekçok ilaç araştırılmakta ve aşı geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Vektör kontrolü ve sivrisinek ısırığından korunmak için kişisel koruyucu önlemler ZIKV enfeksiyonunu azaltmak için önemlidir. Özellikle gebeler, endemik bölgede oturanlar ve seyahat edenler sivrisinek ısırığından dikkatice korunmalıdır.

Keywords: Flavivirus; Guillain-Barré Syndrome; Zika virus; aedes; arbovirus; microcephaly.

Publication types

  • Review