[Evaluation of the results of the prevention program "Protect your voice" implemented by The Greater Poland Center of Occupational Medicine of Poznan]

Med Pr. 2017 Jul 26;68(5):593-603. doi: 10.13075/mp.5893.00545. Epub 2017 Jul 11.
[Article in Polish]

Abstract

Background: The aim of the study was to evaluate the rationale for training in voice emission and voice prophylaxis among teachers and to assess the effects of voice disorders rehabilitation in the selected group of teachers participating in the program "Protect your voice."

Material and methods: An anonymous survey was conducted among 463 teachers participating in the training part of the program. The effectivness of rehabilitation of teachers with occupational voice disorders was evaluated among 51 subjects (average age: 43 years) taking part in diagnostic and rehabilitation part of the program. Phonation voice exercises with speech therapist and physiotherapy (iontophoresis, inhalations and elektrostimulation) were administered. Evaluation of rehabilitation was based on phoniatric examination, including videostroboscopy and statistical calculations.

Results: The survey showed that among teachers there is high demand (98%) for training in proper voice emission, hygiene and prevention of voice. The effectiveness of rehabilitation has been confirmed by the observed improvements in phonatory activities of larynx, proper breathing during phonation (p = 0.0000), the voice quality (p = 0.0022), prolonged phonation time (an average of 1.39 s), increased number of people who correctly activated resonators (p = 0.0000) and increased number of people with phonation without excesive muscle tension of the neck.

Conclusions: The results indicate that among all the professionally active teachers, there is a need for regular training of proper voice emission and vocal hygiene and then conduct individually phonation and breathing exercises, supported by the physiotherapy. This should be an effective method of voice disorders prevention in teachers. Med Pr 2017;68(5):593-603.

Wstęp: Celem pracy była ocena w badaniach ankietowych zasadności prowadzenia szkolenia z zakresu emisji i profilaktyki głosu dla nauczycieli oraz ocena wyników rehabilitacji i leczenia zaburzeń czynnościowych głosu w wybranej grupie nauczycieli biorących udział w programie „Chroń swój głos”.

Materiał i metody: Anonimowe badanie ankietowe przeprowadzono wśród 463 nauczycieli biorących udział w szkoleniowej części programu. Skuteczność terapii dysfonii o podłożu zawodowym oceniano w grupie 51 nauczycieli (średnia wieku: 43 lata), którzy uczestniczyli w części diagnostyczno-rehabilitacyjnej programu. W ramach programu „Chroń swój głos” zastosowano ćwiczenia emisji głosu z logopedą i zabiegi fizykoterapeutyczne – jonoforezę, inhalacje i elektrostymulacje. Oceny skuteczności rehabilitacji dokonano, wykonując badanie foniatryczne, w tym wideostroboskopowe, i obliczenia statystyczne (pakiet Statistica StatSoft v10 i Cytel Studio, StatXact-9).

Wyniki: Badanie ankietowe wykazało duże zapotrzebowanie wśród nauczycieli (u 98%) na szkolenia z zakresu prawidłowej emisji głosu oraz higieny i profilaktyki narządu głosu. Skuteczność rehabilitacji została potwierdzona w badaniach kontrolnych poprawą czynności fonacyjnej krtani, w tym poprawą właściwego sposobu oddychania (p = 0,0000), poprawą barwy głosu (p = 0,0022), wydłużeniem czasu fonacji (średnio o 1,39 s), zwiększeniem liczby osób prawidłowo uczynniających rezonatory (p = 0,0000) i w większości przypadków swobodną, bez hiperfunkcji mięśniowej, fonacją.

Wnioski: Wyniki badań wskazują, że wśród wszystkich nauczycieli pracujących zawodowo istnieje konieczność regularnego szkolenia z zakresu prawidłowej techniki tworzenia i higieny głosu, a następnie prowadzenia indywidualnych, wspomaganych fizykoterapią, ćwiczeń fonacyjnych i oddechowych. Powinno to stanowić efektywną metodę zapobiegania zaburzeniom zawodowym głosu u nauczycieli. Med. Pr. 2017;68(5):593–603.

Keywords: dysphonia; occupational voice disorders; prophylaxis; rehabilitation; teachers; voice emission.

MeSH terms

  • Faculty / statistics & numerical data*
  • Humans
  • Occupational Diseases / prevention & control*
  • Poland
  • Speech Therapy / methods
  • Treatment Outcome
  • Vocal Cords
  • Voice Disorders / therapy*
  • Voice Training*