Cryptochrome-1 Gene Expression is a Reliable Prognostic Indicator in Egyptian Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia: A Prospective Cohort Study

Turk J Haematol. 2018 Aug 3;35(3):168-174. doi: 10.4274/tjh.2017.0169. Epub 2017 Sep 8.

Abstract

Objective: Traditional prognostic factors have proved insufficient to account for heterogeneity in the clinical behavior of chronic lymphocytic leukemia (CLL). Cryptochrome-1 (CRY-1) is a circadian clock gene essential in maintaining the circadian rhythm and regulating cell proliferation. We evaluated CRY-1 gene expression in CLL and addressed its putative role as a prognostic indicator for the clinical course of CLL.

Materials and methods: A total of 100 CLL patients at diagnosis were studied for CRY-1 gene expression by real-time reverse-transcription polymerase chain reaction and were followed for assessment of time to first treatment (TFT).

Results: CRY-1 was expressed in 94% of the CLL patients at diagnosis. The median CRY-1 relative gene expression level (0.006) stratified patients into high and low expression groups. Forty of 100 (40%) CLL patients showed high CRY-1, 54/100 (54%) showed low CRY-1, and 6/100 (6%) had undetectable CRY-1 gene expression. High CRY-1 gene expression was concordant with CD38+, Zap-70+, and double CD38+Zap-70+ expression; unfavorable/intermediate cytogenetics; unmutated immunoglobulin heavy-chain variable-region gene; and diffuse marrow infiltration. The high CRY-1 gene expression patient group exhibited shorter TFT than the patients with low CRY-1 gene expression. A Cox proportional hazard regression model identified CRY-1 gene expression to be independently predictive for TFT.

Conclusion: CRY-1 is differentially expressed among CLL patients, stratifying them into low-risk and high-risk groups. CRY-1 gene expression could constitute a reliable prognostic indicator for CLL progression, complementing the role of standard well-established prognostic factors. CRY-1 gene expression could be employed as a prognostic indicator for disease progression during the initial prognostic work-up and follow-up for CLL patients.

Amaç: Geleneksel prognostik faktörler, kronik lenfositik löseminin (KLL) klinik davranışındaki heterojenitenin nedenini açıklamak için yetersiz bulunmaktadır. Kriptokrom-1 (CRY-1) sirkadiyen ritmin sağlanması ve hücre proliferasyonu regülasyonunda gerekli olan bir sirkadiyen saat genidir. Biz, KLL’de CRY-1 gen ekspresyonunu değerlendirdik ve KLL’nin klinik seyri için prognostik gösterge olarak varsayılan rolünü irdeledik.

Gereç ve yöntemler: Toplam 100 KLL hastası tanı sırasında kantitatif gerçek zamanlı ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu ile CRY-1 gen ekspresyonu için incelendi ve ilk tedaviye kadar geçen zamanın (TFT) değerlendirilmesi için takip edildi.

Bulgular: KLL hastalarının %94’ünde tanı anında CRY-1 ekspresyonu mevcuttu. Medyan CRF-1 rölatif gen ekspresyon düzeyi (0,006) hastaları yüksek ve düşük ekspresyon gruplarına ayırmaktadır. Yüz hastanın 40’ı (%40) yüksek CRY-1, 54/100’ü (%54) düşük CRY-1, ve 6/100’ü (%6) tespit edilemez CRY-1 gen ekspresyonu gösterdi. Yüksek CRY-1 gen ekspresyonu CD38+, Zap-70+ ve çift CD38+Zap-70+ ekspresyonu; olumsuz/orta sitogenetik; mutasyona uğramamış immünoglobulin ağır zincir değişken bölge geni ve diffüz kemik iliği infiltrasyonu ile uyumlu idi. Yüksek CRY-1 gen ekspresyonu olan hasta grubu, düşük CRY-1 gen ekspresyonu olan hastalardan daha kısa TFT gösterdi. Cox oransal hazard regresyon modeli CRY-1 gen ekspresyonunu TFT için bağımsız prediktif olarak tanımlamıştır.

Sonuç: CRY-1, KLL hastalarında farklı olarak eksprese edilerek onları düşük-risk ve yüksek-risk gruplarına ayırmaktadır. CRY-1 gen ekspresyonu, KLL progresyonu için iyi-belirlenmiş standart prognostik planlamada ve KLL hastalarının takibinde hastalık progresyonu için prognostik bir gösterge olarak kullanılabilir.

Keywords: Chronic lymphocytic leukemia; Cryptochrome-1; Circadian genes; Time to first treatment; Prognosis; Real-time polymerase chain reaction; CD38; Zap-70.

MeSH terms

 • Aged
 • Biomarkers, Tumor / biosynthesis
 • Biomarkers, Tumor / genetics
 • Cohort Studies
 • Cryptochromes / biosynthesis
 • Cryptochromes / genetics*
 • Disease Progression
 • Egypt
 • Female
 • Gene Expression
 • Humans
 • Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell / genetics*
 • Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell / metabolism
 • Male
 • Middle Aged
 • Prognosis
 • Prospective Studies

Substances

 • Biomarkers, Tumor
 • CRY1 protein, human
 • Cryptochromes