Potential Clinical Benefits of a Two-bag System for Fluid Management in Pediatric Intensive Care Unit Patients with Diabetic Ketoacidosis

Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. 2017;23(1):6-13. doi: 10.18544/PEDM-23.01.0068.

Abstract

Introduction: Diabetic ketoacidosis (DKA) is a life-threatening complication of diabetes mellitus (DM) that requires appropriate treatment with insulin and intravenous fluids. Both one-bag and two-bag systems of fluid management are used to treat pediatric diabetic ketoacidosis.

Aim of the study: We compare the one-bag and two-bag systems of fluid managementwith regard to incidence of hypoglycemia, serum bicarbonate correction, pH correction and discharge from the pediatric intensive care unit (PICU).

Method: This was a retrospective study of 61 patients less than 21 years old admitted to the PICU with a diagnosis of DKA. Of the 61 patients, 38 were treated with the one-bag system and 23 treated with the two-bag system.

Results: The two-bag system had significantly (p=0.03) lower incidence of hypoglycemia (n=2, 8.7%) compared to the one-bag system (n=13, 34.2%). The two-bag system had significantly (p=0.001) fewer hours of PICU stay (M=29.6, SD=15.23) than the one-bag system (M=47.9, SD=22.32). However, there were no significant differences between the bag systems for hours for pH and bicarbonate correction.

Conclusion: The two-bag system is associated with lower incidence of hypoglycemia and faster discharge from the PICU. We recommend that clinicians consider using the two-bag system for fluid management in pediatric patients with diabetic ketoacidosis.

Wstęp. Kwasica ketonowa (DKA, ang. diabetic ketoacidosis) jest zagrażającym życiu powikłaniem cukrzycy, i wymaga odpowiedniego leczenia za pomocą insuliny i dożylnych płynów. W leczeniu kwasicy ketonowej u dzieci terapia płynowa odbywać się może za pomocą jednego lub równocześnie dwóch płynów nawadniających. Cel badania. Porównaliśmy dwa systemy nawadniania: za pomocą jednego i dwóch płynów nawadniających w odniesieniu do występowania hipoglikemii, korekty stężenia wodorowęglanów, pH i czasu wypisania pacjenta z oddziału intensywnej terapii (ang. PICU-pediatric instensive care unit). Metody. Retrospektywnym badaniem objęto 61 pacjentów w wieku poniżej 21 lat przyjętych na oddział intensywnej terapii z diagnozą kwasicy ketonowej. Wśród 61 pacjentów 38 leczonych było za pomocą jednego płynu nawadniającego, a u 23 pacjentów stosowano system dwóch płynów nawadaniających równocześnie. Wyniki. Użycie podwójnego systemu nawadniania wiązało się z istotnie mniejszym występowaniem hipoglikemii (p=0,003): (n=2, 8,7%) w porównaniu do jednego systemu nawadniania (n=13, 34,2%). Stosowanie podwójnego systemu nawadniania wiązało się również (p=0,001) z mniejszą ilością godzin spędzoną w oddziale PICU (M=29,6, SD=15,23) w porównaniu z systemem jednego płynu nawadniającego (M=47,9, SD=22,32). Nie zaobserwowano różnic pomiędzy oboma systemami w zakresie czasu potrzebnego do korekty pH i wodorowęglanów. Wnioski. System nawadniania za pomocą dwóch płynów równocześnie wiąże się z mniejszą częstością występowania hipoglikemii oraz szybszym wypisaniem pacjenta z oddziału intensywnej terapii. Używanie podwójnego systemu nawaniania w terapii płynowej kwasicy ketonowej u pediatrycznych pacjentów z cukrzycą powinno być rekomendowane.

Publication types

 • Comparative Study

MeSH terms

 • Adolescent
 • Bicarbonates / blood
 • Bicarbonates / therapeutic use*
 • Child
 • Diabetes Complications / drug therapy*
 • Diabetic Ketoacidosis / drug therapy*
 • Diabetic Ketoacidosis / etiology*
 • Female
 • Fluid Therapy / methods*
 • Humans
 • Hypoglycemia / drug therapy*
 • Infusions, Intravenous / instrumentation
 • Insulin / therapeutic use*
 • Intensive Care Units, Pediatric
 • Male
 • Retrospective Studies

Substances

 • Bicarbonates
 • Insulin