Clinical features, management and mortality in diabetic and non-diabetic patients with heart failure - observations from the COMMIT-HF registry

Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2017 Sep;14(3):170-174. doi: 10.5114/kitp.2017.70530. Epub 2017 Sep 30.

Abstract

Introduction: Diabetes mellitus (DM) and heart failure (HF) are two common diseases that often co-exist.

Aim: To explore clinical characteristics, management strategies and rates of 3-year mortality among diabetic and non-diabetic patients hospitalised in a highly specialized interventional cardiology centre.

Material and methods: We used data from COMMIT-HF (COnteMporary Modalities In Treatment of Heart Failure), which is a single-centre, observational, prospective registry of patients with symptomatic chronic systolic HF (LVEF < 35%). Data collected included demographics, clinical characteristics, medical history, inpatient therapies and procedures. Follow-up was based on the information acquired from the national health-care provider.

Results: We analysed 1397 patients out of the total of 1798 patients included in the COMMIT-HF registry between 2009 and 2013. We identified 595 (42.6%) diabetic and 802 (57.4%) non-diabetic patients. Compared to patients without DM, patients with type 2 DM had a higher rate of comorbidity. Frequency of death in patients with DM during the 3-year follow-up was significantly higher than in patients without DM (199 (33.4%) vs. 163 (20.3%), p < 0.0001, respectively).

Conclusions: In the analysed HF population representing patients receiving typical, everyday clinical care, the prevalence of DM is 42.6%. Diabetes mellitus has deleterious effects on renal function and symptoms as assessed by the New York Heart Association functional class. DM remains associated with increased frequency of death in patients with HF, in spite of recent pharmacological and device-based advances in HF management.

Wstęp: Cukrzyca (DM) i niewydolność serca (NS) często ze sobą współistnieją.

Cel: Określenie charakterystyki klinicznej, postępowania i częstości występowania zgonów w ciągu 3 lat obserwacji u chorych z niewydolnością serca i współistniejącą cukrzycą oraz bez cukrzycy, którzy byli hospitalizowani w wysokospecjalistycznym ośrodku kardiologii interwencyjnej.

Materiał i metody: Do analizy włączono chorych z jednoośrodkowego, prospektywnego rejestru COMMIT-HF obejmującego chorych z objawową przewlekłą skurczową NS (LVEF < 35%). Analizowano dane demograficzne i kliniczne, przebieg choroby, stosowane leczenie oraz zabiegi. Dane dotyczące rokowania odległego uzyskiwano z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wyniki: Retrospektywnej analizie poddano dane 1397 kolejnych chorych spośród 1798 osób włączonych do rejestru COMMIT-HF w latach 2009–2013 w specjalistycznym ośrodku kardiologii interwencyjnej. W badanej grupie było 595 (42,6%) chorych z cukrzycą i 802 (57,4%) bez towarzyszącej cukrzycy. U chorych z cukrzycą występowało istotnie więcej schorzeń współistniejących niż u chorych bez cukrzycy. Częstość występowania zgonów podczas 3 lat obserwacji była wyższa u chorych z cukrzycą niż bez cukrzycy (199 (33,4%) vs 163 (20,3%), p < 0,0001).

Wnioski: W badanej grupie chorych z NS z codziennej praktyki klinicznej odsetek osób z cukrzycą wynosił 42,6%. Cukrzyca wpływała niekorzystnie na funkcję nerek oraz zaawansowanie NS oceniane wg klasyfikacji NYHA. Mimo postępów w leczeniu farmakologicznym i interwencyjnym NS cukrzyca była związana ze zwiększoną częstością występowania zgonów.

Keywords: diabetes mellitus; heart failure; registry.