[The facets of creativity in the light of bipolar mood alterations]

Ideggyogy Sz. 2018 Jan 30;71(1-02):63-71. doi: 10.18071/isz.71.0063.
[Article in Hu]

Abstract

The link between creativity, as the highest expression form of human achievement, and bipolar disorder came into focus of scientific investigations and research. Accomplished writers, composers and visual artists show a substantially higher rate of affective disorders, prodominantly bipolar mood disorders, comparing to the general population. Then again, patients afflicted with bipolar II subtype (hypomania and depression), as well as persons presenting the mildest form of bipolar mood swings (cyclothymia) possess higher creative skills. It evokes therefore that certain forms and mood states of bipolar disorder, notably hypomania might convey cognitive, emotional/affective, and motivational benefits to creativity. The aim of this paper is to display expression forms of creativity (writing, visual art, scientific work) as well as productivity (literary and scientific work output, number of artworks and exhibitions, awards) in the light of clinically diagnosed mood states at an eminent creative individual, treated for bipolar II disorder. Analysing the affective states, we found a striking relation between hypomanic episodes and visual artistic creativity and achievement, as well as scientific performance, whereas mild-moderate depressed mood promoted literary work. Severe depression and mixed states were not associated with creative activities, and intriguingly, long-term stabilised euthymic mood, exempted from marked affective lability, is disadvantageous regarding creativity. It seems, thereby, that mood functions as a sluice of creativity. Nevertheless, it is likely that there is a complex interaction between bipolar mood disorder spectrum and psychological factors promoting creativity, influenced also by individual variability due to medication, comorbid conditions, and course of disorder.

A kreativitás, mint az emberi teljesítmény legmagasabb szintű megnyilvánulási formája, és a bipoláris hangulatzavarok közötti kapcsolat a tudományos vizsgálatok és kutatások fókuszába került. Az irodalom, zene- és képzőművészet kimagasló alkotói között ugyanis lényegesen nagyobb arányban fordulnak elő affektív betegségek, különösen a bipoláris hangulatzavarok, mint az átlagnépességben, másfelől a bipoláris II. kórisméjű betegekben (hypomania és depresszió), illetve a bipolaritás legenyhébb formáját mutató személyekben (cyclothymia) magasabb az alkotókészség. Felmerül tehát, hogy a bipoláris hangulatzavarok egyes formái és hangulati állapotai, különös tekintettel a hypomaniára, kognitív, érzelmi-hangulati, motivációs előnnyel járnának a kreativitást illetően. A jelen esetismertetés célja egy kiemelkedő alkotókészségű, egyben bipoláris II. kedélyzavar kórismével kezelt beteg kreatív megnyilvánulási formáinak (irodalmi, vizuális művészeti, tudományos), illetve a kreatív teljesítménynek (irodalmi és tudományos publikációk, műalkotások, kiállítások száma, elismerések, díjazások) a bemutatása a klinikailag diagnosztizált hangulati állapotok tükrében. Az affektív állapotok elemzése során azt találtuk, hogy a hypomaniás epizódok szoros kapcsolatban állnak a vizuális művészeti (képző- és fotóművészeti) alkotókészséggel és elismert teljesítménnyel, valamint a tudományos produktivi-tással, míg az enyhe-középsúlyos depresszív állapotokban az irodalmi kreativitás a meghatározó. Súlyos depresszió és a kevert állapotok nem járnak kreatív tevékenységgel, és meglepő módon a jelentős hangulatingadozástól mentes, tartósan euthym hangulat is előnytelen az alkotóerő szempontjából. Úgy tűnik tehát, hogy a hangulati fekvés az alkotókészség zsilipjeként működik. Mindazonáltal valószínű, hogy a bipoláris hangulatzavar spektrum és az alkotókészséget meghatározó pszichés tényezők bonyolult interakciójáról van szó, ahol a hangulati állapot mellett a betegség egyéni variabilitásai, úgymint a gyógyszerelés, komorbid állapotok, betegséglefolyás is befolyásolják a kreativitást.

Keywords: bipolar mood disorder; creativity; depression; hypomania; scientific performance; visual art; writing.

Publication types

  • Case Reports

MeSH terms

  • Affect
  • Bipolar Disorder / complications
  • Bipolar Disorder / psychology*
  • Creativity*
  • Depressive Disorder / complications*
  • Female
  • Humans
  • Male
  • Mood Disorders