Misdannelser etter zikavirusinfeksjon

Tidsskr Nor Laegeforen. 2018 May 7;138(8). doi: 10.4045/tidsskr.18.0251. Print 2018 May 8.
[Article in Norwegian]
No abstract available