Hematologic Adverse Effects of Prolonged Piperacillin-Tazobactam Use in Adults

Turk J Haematol. 2018 Nov 13;35(4):290-295. doi: 10.4274/tjh.2018.0127. Epub 2018 Jun 1.

Abstract

Objective: We aimed to find the incidence and risk factors of hematologic adverse effects of piperacillin-tazobactam (TZP).

Materials and methods: Adult patients who used TZP for more than 10 days were included in the study.

Results: The incidence of leukopenia, neutropenia, and eosinophilia in 110 TZP therapy episodes was found to be 16.3%, 10%, and 10%, respectively. Lower Charlson Comorbidity Index score, lower initial leukocyte count, combination of TZP with another antibiotic, and total duration of TZP therapy were found to be independent risk factors for leukopenia, while initial higher eosinophil count (IHEC) and usage of TZP for >20 days were independent risk factors for neutropenia and IHEC and total duration of TZP therapy were independent risk factors for eosinophilia.

Conclusion: Longer duration of therapy, combination with other antibiotics, younger age with fewer comorbidities, and IHEC could result in hematologic adverse effects in patients treated with TZP. Patients with IHEC may be more prone to allergic reactions, so immunological mechanisms may facilitate the development of hematological adverse effects of TZP.

Amaç: Piperasilin-tazobaktamın (TZP) hematolojik istenmeyen etki insidansını ve risk faktörlerini bulmayı amaçladık.

Gereç ve yöntemler: On günden uzun süre TZP kullanan erişkin hastalar çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: Yüz on tedavi epizodunda lökopeni, nötropeni ve eozinofili insidansları sırasıyla %16,3, %10 ve %10 olarak bulundu. Charlson’ın Komorbidite İndeksi’nin düşük olması, başlangıç lökosit sayısının düşük olması, TZP ile başka antibiyotiğin kombine kullanılması ve TZP’nin toplam tedavi süresi; başlangıç eozinofil sayısının yüksek olması (BESYO) ve 20 günden uzun süreli TZP kullanımı; BESYO ve TZP’nin toplam tedavi süresi sırasıyla lökopeni, nötropeni ve eozinofili için bağımsız risk faktörleri olarak bulundu.

Sonuç: TZP ile tedavi edilen hastaların tedavi süresinin uzun olması, kombine antibiyotik tedavisi almaları, daha genç yaşta daha az komorbiditelerinin olması ve BESYO hematolojik istenmeyen etkilerin gelişmesine neden olabilir. BESYO olması hastaların alerjik reaksiyonlara daha yatkın olmasına neden olabilir, bu nedenle immünolojik mekanizmalar TZP kullanımıyla hematolojik istenmeyen etkilerin gelişmesini kolaylaştırabilir.

Keywords: Neutropenia; Leukopenia; Eosinophilia; Piperacillin-tazobactam; Adverse effects.

MeSH terms

  • Eosinophilia / drug therapy*
  • Female
  • Humans
  • Leukopenia / drug therapy*
  • Male
  • Middle Aged
  • Neutropenia / drug therapy*
  • Piperacillin, Tazobactam Drug Combination / adverse effects*
  • Risk Factors

Substances

  • Piperacillin, Tazobactam Drug Combination