Different Presentations of Patients with Transcobalamin II Deficiency: A Single-Center Experience from Turkey

Turk J Haematol. 2019 Feb 7;36(1):37-42. doi: 10.4274/tjh.galenos.2018.2018.0230. Epub 2018 Sep 6.

Abstract

Objective: Transcobalamin II deficiency is a rare autosomal recessive disease characterized by decreased cobalamin availability, which in turn causes accumulation of homocysteine and methylmalonic acid. The presenting clinical features are failure to thrive, diarrhea, megaloblastic anemia, pancytopenia, neurologic abnormalities, and also recurrent infections due to immune abnormalities in early infancy.

Materials and methods: Here, we report the clinical and laboratory features of six children with transcobalamin II deficiency who were all molecularly confirmed.

Results: The patients were admitted between 1 and 7 months of age with anemia or pancytopenia. Unexpectedly, one patient had a serum vitamin B12 level lower than the normal range and another one had nonsignificantly elevated serum homocysteine levels. Four patients had lymphopenia, four had neutropenia and three also had hypogammaglobulinemia. Suggesting the consideration of transcobalamin II deficiency in the differential diagnosis of immune deficiency. Hemophagocytic lymphohistiocytosis was also detected in one patient. Furthermore, two patients had vacuolization in the myeloid lineage in bone marrow aspiration, which may be an additional finding of transcobalamin II deficiency. The hematological abnormalities in all patients resolved after parenteral cobalamin treatment. In follow-up, two patients showed neurological impairments such as impaired speech and walking. Among our six patients who were all molecularly confirmed, two had the mutation that was reported in transcobalamin II-deficient patients of Turkish ancestry. Also, a novel TCN2 gene mutation was detected in one of the remaining patients.

Conclusion: Transcobalamin II deficiency should be considered in the differential diagnosis of infants with immunological abnormalities as well as cytopenia and neurological dysfunction. Early recognition of this rare condition and initiation of adequate treatment is critical for control of the disease and better prognosis.

Amaç: Transkobalamin II eksikliği homosistein ve metilmalonik asit birikimine neden olan kobalamin yararlanımının azaldığı nadir bir otozomal resesif hastalıktır. Erken dönemde gelişme geriliği, diyare, megaloblastik anemi, pansitopeni, nörolojik anormallikler ve ayrıca immün bozukluklara bağlı tekrarlayan enfeksiyonlarla karekterizedir.

Gereç ve yöntemler: Bu çalışmada, transkobalamin II eksikliği tanısı moleküler olarak konfirme edilen altı hastanın klinik ve laboratuvar özellikleri sunulmuştur.

Bulgular: Hastalar 1-7 ay arasında anemi veya pansitopeni ile başvurdu. Beklenmedik şekilde, bir hastanın serum vitamin B12 düzeyi normalden düşüktü ve diğer bir hastanın serum homosistein düzeyi belirgin düzeyde yüksek değildi. Dört hastada lenfopeni, dört hastada nötropeni ve üç hastada ayrıca hipogamaglobulinemi olup bu bulgular immün yetersizliğin ayırıcı tanısında transkobalamin II eksikliğinin düşünülmesi gerektiğini göstermektedir. Bir hastada hemofagositik lenfohistiyositoz saptandı. Ayrıca, iki hastanın kemik iliği aspirasyonunda myeloid seride vakuolizasyon olup transkobalamin II eksikliğinin ek bir bulgusu olabilir. Parenteral kobalamin tedavisinden sonra tüm hastaların hematolojik anormallikleri düzeldi. Takipte iki hastada konuşmada ve yürümede bozulma şeklinde nörolojik anormallikler saptandı. Tümü moleküler olarak doğrulanmış altı olgumuzdan ikisinde, transkobalamin II eksikliği olan Türk ırkına ait hastalarda bildirilen mutasyon mevcuttu. Ayrıca, kalan olgulardan birinde yeni bir TCN2 gen mutasyonu tespit edildi.

Sonuç: Transkobalamin II eksikliği sitopeni ve nörolojik bozuklukların olduğu gibi immünolojik anormalliklerin de olduğu infantlarda ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Bu nadir hastalığın erken tanınması ve uygun tedavinin başlanması hastalığın kontrolü ve daha iyi bir prognoz açısından kritiktir.

Keywords: Transcobalamin II; Vacuolization; Immune deficiency; Neurological impairment; Hemophagocytic lymphohistiocytosis.

MeSH terms

  • Female
  • Humans
  • Infant
  • Infant, Newborn
  • Male
  • Retrospective Studies
  • Transcobalamins / deficiency*
  • Turkey

Substances

  • Transcobalamins