Child perceptions questionnaire 11-14 in Turkish language in an orthodontic patient sample

Eur Oral Res. 2018 Jan;52(1):43-49. doi: 10.26650/eor.2018.07379. Epub 2018 Jan 1.

Abstract

Purpose: The Child Perceptions Questionnaire 11-14 (CPQ 11-14) is a generic tool that was developed to measure oral health-related quality of life in early adolescents. The aim of this study was to prepare a Turkish version of the CPQ 11-14 and to test its psychometric properties in an adolescent orthodontic patient sample.

Materials and methods: The questionnaire was adapted to Turkish using a forward backward translation method, and it was found to be understandable in a pilot study (n=15). The Turkish version of the CPQ 11-14 was administered to 200 orthodontic consultation patients (aged 11-14 years). Retests were conducted in 50 patients 2 weeks after the first tests. The ICON index was used to determine the orthodontic treatment need. Decayed, missing, and filled teeth were also recorded with the DMFT index. Spearman correlations and t-tests were used to assess validity. Internal consistency was assessed using Cronbach's alpha coefficient, and intraclass correlation coefficients were calculated to assess test-retest reliability.

Results: Significant positive correlations were found between CPQ 11-14 scores and the global ratings of oral health (r=0.381), global ratings of well-being (r=0.350), ICON scores (r=0.211), and DMFT scores (r=0.233), supporting construct validity. Children who needed orthodontic treatment had a worse quality of life than those who did not need orthodontic treatment (p=0.016). Cronbach's alpha and intraclass correlation coefficients were calculated as 0.917 and 0.817, respectively, demonstrating good internal consistency and acceptable test-retest reliability.

Conclusion: The Turkish version of the CPQ 11-14 was found to be valid and reliable in 11-14-year-old orthodontic patients.

Amaç: Çocuk Algı Anketi 11–14 (CPQ 11–14), ergenlik döneminde ağızsağlığı ile ilgili yaşam kalitesini ölçmek için geliştirilen bir araçtır. Bu araştırmanın amacı CPQ 11–14’ün Türkçe uyarlamasını hazırlamak ve ortodontik bir hasta örnekleminde psikometrik özelliklerini test etmektir.

Gereç ve yöntem: Anket, çeviri geri çeviri yöntemiyle Türkçe’ye uyarlanmıştır. Anketin anlaşılırlığı 15 kişinin katıldığı bir ön çalışma ile belirlenmiştir. CPQ 11–14 Türkçe formu, 200 ortodontik muayene hastasına (11–14 yaş) uygulanmıştır. İlk testlerden iki hafta sonra 50 hasta ile tekrar test uygulaması yapılmıştır. Ortodontik tedavi ihtiyacını ölçmek için ICON indeksi kullanılmıştır. Çürük, eksik ve dolgulu dişler DMFT indeksi ile kaydedilmiştir. Ölçeğin geçerliği, Spearman korelasyonları ve t-testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Ölçeğin iç tutarlık ve test-tekrar test guvenirlikleri Cronbach alfa vesınıf içi korelasyon katsayılarıkullanılarak belirlenmiştir.

Bulgular: CPQ 11–14 puanları ile ağız sağlığının geneldurumu (r:0,381), genel iyi oluş (r:0,350), ICON skorları (r:0,211) ve DMFT puanları (r:0,233) arasında anlamlı pozitif korelasyonların gözlenmesi ile ölçeğin yapısal geçerliğesahip olduğu desteklenmiştir. Buna ek olarak, ortodontik tedaviye ihtiyaç duyan çocukların, ortodontik tedaviye ihtiyaç duymayan çocuklara göre daha kötü yaşam kalitesine sahip olduğugözlenmiştir (p=0,016). Cronbach alfa ve sınıf içi korelasyon katsayıları 0,917 ve 0,817 olarak hesaplanmış ve ölçeğiniyi derecede iç tutarlılık ve kabul edilebilir derecede tekrar test güvenirliğine sahip olduğu bulunmuştur.

Sonuç: CPQ 11–14 Türkçe uyarlaması, 11–14 yaş grubundaki ortodontik muayene hastalarında geçerli ve güvenilir bir ölçektir.

Keywords: Orthodontics; Turkish; child perceptions questionnaire; quality of life; validation.