Skeletal changes following surgically assisted rapid maxillary expansion (SARME)

Eur Oral Res. 2018 May;52(2):94-98. doi: 10.26650/eor.2018.465. Epub 2018 May 1.

Abstract

Purpose: Surgically assisted rapid maxillary expansion (SARME) is a common treatment technique in the correction of maxillary transverse deficiency. The purpose of this study was to evaluate nasal and palatal skeletal changes following SARME using Cone Beam Computed Tomography (CBCT) and posterior anterior (PA) cephalograms.

Materials and methods: In this retrospective study, the radiographic images obtained from 14 patients with transverse maxillary deficiency before treatment and 6 months after SARME operations were evaluated. The changes in nasal bone width and palatal bone width were measured on CBCT. The changes in basal maxillary width, nasal cavity width and angular measurements were evaluated on PA cephalograms.

Results: Nasal floor width was measured at the levels of upper first premolar teeth and molar teeth which significantly increased following SARME (p=0.005 and 0.017 respectively). Palatal bone width between first premolar teeth and molar teeth also significantly increased (p=0.003 and 0.002 respectively). Basal maxillary width (p=0.026), nasal cavity width (p=0.024) and other angular measurements also significantly increased (p<0.05).

Conclusion: Nasal and palatal skeletal transverse dimensions increased following SARME. Due to the enlargement of the nasal floor and nasal cavity, it is likely to improve air pass through the nose.

Amaç: Cerrahi destekli hızlı maksiller genişletme (SARME) maksiler transvers yetersizliğin tedavisinde sık kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı, SARME uygulanan hastalarda nazal ve palatal iskeletsel değişikliklerin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) ve posteroanterior (PA) sefalogramla değerlendirilmesidir.

Gereç ve yöntem: Bu retrospetif çalışmada, maksiler transvers yetmezliği bulunan 14 hastadan SARME öncesi ve girişim sonrası 6. ayda alınan radyografik görüntüler incelendi. Nazal kemik genişliği ve palatal kemik genişliği KIBT üzerinde ölçüldü. Bazal maksiller genişlik, nazal kavite genişlik ölçümleri ve açısal ölçümler PA sefalogramlar üzerinde yapıldı.

Bulgular: Üst birinci premolar dişler ve birinci molar dişler seviyesinde ölçülen nazal taban genişliği SARME sonrası anlamlı olarak arttı (sırasıyla p=0,005 ve p=0,017). Palatal kemik genişliği de birinci premolar ve birinci molar dişler seviyesinde anlamlı olarak arttı (sırasıyla p=0,003 ve p=0,002). Bazal maksiller genişlik (p=0,026), nazal kavite genişliği (p=0,024) ve diğer açısal ölçümlerin anlamlı derecede arttığı görüldü (p≤0,05).

Sonuç: SARME sonrası nazal ve palatal transvers boyutlar artmıştır. Nazal taban ve nazal kavite genişlemesine bağlı olarak burundan hava akışının iyileşmesi beklenebilir.

Keywords: CBCT; Transvers deficiency; maxilla; rapid expansion; skeletal change.