The prevelance of mesiodens in a group of non-syndromic Turkish children: a radiographic study

Eur Oral Res. 2018 Sep;52(3):162-166. doi: 10.26650/eor.2018.456. Epub 2018 Sep 1.

Abstract

Purpose: The aim of the present study is to determine the prevelance and clinical status of mesiodens in a group of non-syndromic Turkish children, with an analysis of the associated clinical-eruptive complications.

Materials and methods: This study sample consists of 58142 pediatric patients'. Standard equipment and films were used in the suspected patients. The examination of all radiographs was performed under standard conditions by two pediatric dentists with over 10 years experience. Age, gender, number of mesiodens, morphology and clinical status were recorded in forms.

Results: A total of 83 mesiodentes were diagnosed in 59 children with ages ranging from 6-14 years. The prevelance of mesiodens was estimated as 0.1%. Males were more frequently affected than females in the ratio of 2.3:1. Of the 83 mesiodentes, 48.2% were conical, 31.3% were tuberculate and 20.5% were incisor like, 22.9% were inverted, and 68.7% were fully impacted. The number of mesiodens was one in 36 cases (61.0%), two in 22 cases (37.3%) and three in one case (1.7%). The mean age at the time of diagnosis of the mesiodens was 9.5 years. The main complication associated with the mesiodens was displacement or rotation of the permanent teeth (73.3%).

Conclusion: This study presents 0.1% prevelance of mesiodens in a group of Turkish children sample. The majority of the mesiodentes were unilateral located in the premaxillary region, were conical shaped, and remained unerupted. The mean age at the time of diagnosis of the mesiodens in this study was 9.5 years, with this period being later than the eruption time of the maxillary central incisor.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, sendromu olmayan bir grup Türk çocuğunda mezyodens sıklığını ve klinik durumunu ilgili klinik sürme komplikasyonlarıyla ilişkilendirerek incelemektir.

Gereç ve yöntem: Bu çalışma, 58142 çocuk hastanın panaromik radyografilerinin değerlendirilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, standart gereç ve filmler kullanılmıştır. Tüm radyografiler, standart koşullar altında, 10 yıl üstü deneyime sahip iki pedodontist tarafından değerlendirilmiştir. Yaş, cinsiyet, mezyodens sayısı, morfoloji ve klinik durum formlara kayıt edilmiştir.

Bulgular: Yaşları 6–14 arasında değişen 59 hastada 83 mezyodens tespit edilmiştir. Mezyodens prevelansı %0,1 olarak saptanmıştır. Kadınlar, erkeklerden 2.3:1 oranında daha fazla etkilenmiştir. Seksen üç mezyodensin; %48,2′sinin konik, %31,3′ünün tüberküllü, %20,5′inin kesici diş görünümünde, %22,9′unun enverte ve %68,7′sinin ise tamamen gömük olduğu belirlenmiştir. Otuz altı olguda bir (%61,0), 22 olguda iki (%37,3) ve bir olguda 3 (%1,7) mezyodens varlığı izlenmiştir. Mezyodens tanısının yapıldığı ortalama yaş 9,5 yıl olarak belirlenmiştir. Mezyodens ile ilişkili en önemli komplikasyonun, kalıcı dişlerin yer değiştirmesi veya rotasyonu (%73,3) olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Bu çalışma, bir grup Türk çocuğunda mezyodens prevelansını %0,1 olarak vermektedir. Mezyodenslerin çoğunluğunun premaxiller bölgede tek taraflı, konik şekilli ve sürmemiş olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada, mezyodens tanısının konduğu yaş ortalaması 9,5 yaş olup, bu periyot üst birinci kesici dişin sürme zamanından sonradır.

Keywords: Mesiodens; complication; pediatric population; prevelance; radiographic study.