Neonatal Hyperglycemia, which threshold value, diagnostic approach and treatment?: Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies consensus report

Turk Pediatri Ars. 2018 Dec 25;53(Suppl 1):S234-S238. doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01821. eCollection 2018.

Abstract

Hyperglycemia has become an important risk factor for mortality and morbidity in the neonatal period, especially with increased survival rates of very low birth weight neonates. Hyperglycemia in the neonatal period develops as a result of various mechanisms including iatrogenic causes, inability to supress hepatic glucose production, insulin resistance or glucose intolerance, specifically in preterm neonates. Initiation of parenteral or enteral feeding in the early period in preterm babies increases insulin production and sensitivity. The plasma glucose is targeted to be kept between 70 and 150 mg/dL in the newborn baby. While a blood glucose value above 150 mg/dL is defined as hyperglycemia, blood glucose values measured with an interval of 4 hours of >180-200 mg/dL and +2 glucosuria require treatment. Although glucose infusion rate is reduced in treatment, use of insulin is recommended, if two blood glucose values measured with an interval of 4 hours are >250 mg/dL and glucosuria is present in two separate urine samples.

Yenidoğan döneminde özellikle çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yaşamda kalmaya başlamaları ile birlikte, hiperglisemi morbidite ve mortalite için önemli bir risk etmeni olmuştur. Yenidoğan döneminde özellikle preterm bebeklerde hiperglisemi, iyatrojenik nedenler, karaciğerde glukoz üretiminin baskılanamaması, insülin direnci ya da glukoz intoleransı gibi mekanizmalar sonucu gelişmektedir. Preterm bebeklerin erken dönemde parenteral ya da enteral beslenmeye başlanması; insülin yapımını ve duyarlılığını arttırır. Yenidoğan bebekte kan şekerinin 70-150 mg/dL arasında olması hedeflenmektedir. Kan şeker düzeyi >150 mg/dL olması hiperglisemi olarak tanımlanırken; 4 saat ara ile bakılan kan şekerinin >180-200 mg/dL olması ve +2 glukozüri olması tedaviyi gerektirmektedir. Tedavide glukoz infüzyon hızı azaltılmasına rağmen; 4 saat ara ile bakılan 2 kan şekeri değeri >250 mg/dL ve alınan iki ayrı idrar örneğinde glukozüri varsa insülin kullanılması önerilmektedir.

Keywords: Glucosuria; Very low birth weight baby; hyperglycemia; newborn; preterm.