Raynaud Phenomenon in Antisynthetase Syndrome Treated With Epoprostenol

J Clin Rheumatol. 2021 Jan 1;27(1):e10-e11. doi: 10.1097/RHU.0000000000001193.
No abstract available

MeSH terms

  • Epoprostenol
  • Humans
  • Myositis* / diagnosis
  • Myositis* / drug therapy
  • Raynaud Disease* / diagnosis
  • Raynaud Disease* / drug therapy

Substances

  • Epoprostenol

Supplementary concepts

  • Antisynthetase syndrome