Food neophobia in children

Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. 2019;25(3):150-154. doi: 10.5114/pedm.2019.87711.

Abstract

Eating habits are formed from the early childhood through experience gained from the contact with foods and as a result of observation of the environment. One of the feeding disorders, specific for the childhood, is food neophobia, defined as an attitude towards food, which manifests as a persistent reluctance to eat new foods, avoiding tasting unknown products and unwillingness to accept newly in-troduced flavours or unknown consistency of food. It should be differentiated from pickiness, which are a typical stage of children's development. Food neophobia is a significant problem from both psychological and dietary perspective. The mechanism conditioning the onset of food neophobia has not been fully understood. It can be determined by the combination of biological, psychological and environmental factors, which include: various genetic conditions, individual personality predispositions, the level of child's familiarity with the taste, the moment and the method of introducing new products and parents' attitude towards food. The health consequences of food neophobia refer mainly to the potential loss of benefits due to an imbalanced diet and reducing the consumption of products rich in valuable nutrients. The severity of food neophobia determines the way of feeding children, forming their eating habits for further life.

Nawyki żywieniowe są kształtowane już od wczesnego dzieciństwa na drodze doświadczeń zdobywanych w kontakcie z poszczegól-nymi pokarmami oraz w wyniku obserwacji zachowań powielanych przez otoczenie. Jednym z zaburzeń karmienia, charakterystycznym dla okresu dzieciństwa, jest neofobia żywieniowa, definiowana jako postawa wobec jedzenia, która polega na utrzymującej się niechęci do spożywania nowych pokarmów, unikaniu próbowania nieznanych produktów oraz braku otwartości na zaakceptowanie odmiennych niż dotychczas smaków czy nieznanej konsystencji pożywienia. Należy ją różnicować z wybrzydzaniem lub grymaszeniem, które sta-nowią charakterystyczny etap rozwoju dzieci. Neofobia żywieniowa stanowi istotny problem zarówno z psychologicznego, jak i diete-tycznego punktu widzenia. Mechanizmy warunkujące wystąpienie neofobii żywieniowej nie zostały dotychczas w pełni poznane. Zjawi-sko to może być determinowane przez współoddziaływanie czynników biologicznych, psychologicznych i środowiskowych, do których zaliczane są m.in.: różnego rodzaju uwarunkowania genetyczne, indywidualne predyspozycje osobowościowe, poziom znajomości da-nego smaku przez dziecko, moment i sposób wprowadzania nowych produktów oraz postawa rodziców wobec jedzenia. Konsekwencje zdrowotne neofobii żywieniowej odnoszą się przede wszystkim do potencjalnie utraconych korzyści z powodu mało urozmaiconej diety i ograniczenia spożycia grup produktów bogatych w wartościowe składniki odżywcze. Nasilenie neofobii żywieniowej warunkuje bo-wiem sposób żywienia dzieci, kształtując ich nawyki żywieniowe na dalsze życie.

Keywords: feeding difficulties; food neophobia; picky/fussy eating; selective eating; children.

Publication types

  • Review

MeSH terms

  • Avoidant Restrictive Food Intake Disorder*
  • Child
  • Feeding Behavior / psychology
  • Humans