[Conditionings of population exposure to electromagnetic fields associated with the rational use of 5G radiocommunication networks in Poland]

Med Pr. 2020 Mar 30;71(2):245-253. doi: 10.13075/mp.5893.00920. Epub 2019 Nov 29.
[Article in Polish]

Abstract

In 2017, preparations were made in Poland to provide all citizens with access to the Internet at a speed of at least 30 Mb/s, and at a speed of at least 100 Mb/s for 50% of households. This goal is to be realized, among others, by means of the fifth generation (5G) radio-communication networks. This work presents the assumptions of the 5G network structure and estimates of the level of population exposure toelectromagnetic fields related to their rational use. It was also analyzed whether, from the technical point of view, 5G networks could be implemented while respecting the currently acceptable level of electromagnetic field intensity in Poland (7 V/m), taking into account the current environmental exposure caused by antennas of cellular base stations. This is a contribution to the ongoing discussion on the need to change the requirements in Poland in order to limit the level of population exposure to electromagnetic fields. Based on the available documentation of the proposed technical standards, the theoretical analysis of environmental exposure to the electromagnetic field emitted by 5G systems shows that, with rational power management, obtaining the expected (compatible with 5G standards) quality of connections via base stations installed outside of buildings and using intelligent antenna systems with controlled beams, it will be possible to maintain the electric field strength and power density below the current limit values in places accessible to the public (<7 V/m, <0.1 W/m2). Med Pr. 2020;71(2):245-53.

W 2017 r. w Polsce rozpoczęto przygotowania do zapewnienia wszystkim obywatelom dostępu do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s, a 50% gospodarstw domowych – o prędkości co najmniej 100 Mb/s. Cel ten ma być zrealizowany dzięki m.in. sieci radiokomunikacyjnej standardu piątej generacji (5G). W artykule przedstawiono zagadnienia związane z założeniami konstrukcji sieci 5G oraz oszacowano poziom ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne związane z racjonalnym użytkowaniem tych sieci. Przeanalizowano również, czy z technicznego punktu widzenia implementacja sieci 5G może zapewnić dotrzymanie obecnie dopuszczalnego w Polsce poziomu natężenia pola elektrycznego (7 V/m), przy jednoczesnym uwzględnieniu występującego obecnie w środowisku narażenia powodowanego przez anteny stacji bazowych telefonii komórkowej. Jest to przyczynek do trwającej dyskusji nad koniecznością zmiany obowiązujących w Polsce wymagań ograniczających poziom ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne. Analiza teoretyczna ekspozycji środowiska na pole elektromagnetyczne emitowane przez systemy 5G, przeprowadzona na podstawie dostępnej dokumentacji proponowanych standardów technicznych, pokazuje, że przy racjonalnym gospodarowaniu mocą uzyskanie oczekiwanej (zgodnej ze standardami 5G) jakości połączeń za pośrednictwem stacji bazowych zainstalowanych na zewnątrz budynków i wykorzystujących inteligentne systemy antenowe o sterowanych wiązkach będzie można utrzymać natężenie pola elektrycznego i gęstość mocy poniżej aktualnych wartości dopuszczalnych w miejscach dostępnych dla ludności (<7 V/m, <0,1 W/m2). Med. Pr. 2020;71(2):245–253.

Keywords: 5G networks; electromagnetic fields; electromagnetic hazards; environmental health; public health; radio-communication.

Publication types

  • Review

MeSH terms

  • Cell Phone*
  • Electromagnetic Fields*
  • Environmental Exposure*
  • Humans
  • Poland
  • Public Health