Erratum: Cyclin Dependent Kinase 1 (CDK1) Activates Cardiac Fibroblasts via Directly Phosphorylating Paxillin at Ser244

Int Heart J. 2020;61(1):195. doi: 10.1536/ihj.61-1_Errata.

Abstract

An error appeared in the article entitled "Cyclin Dependent Kinase 1 (CDK1) Activates Cardiac Fibroblasts via Directly Phosphorylating Paxillin at Ser244" by Chen Sai, Jiang Yunhan, Jian Zhao, Zhu Yu, Zhu Yun, Cao Zhezhe, Tang Fuqin, Xiao Yingbin, and Ma Ruiyan (Vol. 60, No. 2, 374-83, 2019). The Figure 2C on page 378 should be replaced by the following figure.