Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation
. 2020 Apr 29;29(2):49-58.
doi: 10.4274/mirt.galenos.2020.33600.

Guide for Nuclear Medicine Applications During the COVID-19 Outbreak

Affiliations
Free PMC article

Guide for Nuclear Medicine Applications During the COVID-19 Outbreak

Aslı Ayan et al. Mol Imaging Radionucl Ther. .
Free PMC article

Abstract

A viral pneumonia rapidly spread from Wuhan, China to all countries in late 2019. In February 2020, WHO named as Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and declared the pandemic on March 11, 2020. To prevent the spread of COVID-19, Ministry of Health of Republic of Turkey and international institutions have published documents defining hygiene rules. After the lung computerized tomography (CT) findings which are important in the diagnosis of COVID-19 are described, protection measures against infection were defined in radiology departments. There is no publication involving protection measures for diagnostic and therapeutic procedures in nuclear medicine (NM) (appointment, patient acceptance, imaging and treatment procedures, disinfection etc). There are two reports on CT findings suggesting COVID-19 in 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/CT scan. These lung findings detected in hybrid images will be helpful in the early diagnosis of pulmonary involvement. Infected cases may be asymptomatic and can unintentionally disseminate the virus to surrounding people. This advisory guide has been prepared to avoid infection risk in NM clinics. During the COVID-19 outbreak, staff must use proper personal protective equipment and patients should be evaluated as the elective case according to clinical status. A questionnaire should be made for COVID-19. In cancer cases requiring urgent treatment, radionuclide treatment (RNT) should be planned according to the COVID-19 test result. If the result is negative, RNT can be applied; but if not or if the symptoms are present, RNT must be postponed. Following imaging procedures, scanners and room surfaces should be cleaned by personnel with proper disinfection training.

2019’un sonlarında, viral pnömoni Wuhan, Çin’den hızla tüm ülkelere yayıldı. Şubat 2020’de Dünya Sağlık Örgütü Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) olarak adlandırdı ve 11 Mart 2020’de pandemi geliştiğini açıkladı. COVID-19 enfeksiyonunun yayılmasını önlemek için, TC. Sağlık Bakanlığı ve uluslararası kurumlar hijyen kurallarını tanımlayan broşürler yayınladı. Bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerinde COVID-19 tanısında önemli olan akciğer bulgularının tanımlanmasıyla radyoloji bölümlerinde enfeksiyondan korunma önlemleri açıklanmıştır. Nükleer tıpta tanı ve tedavi işlemleri için (randevu vermek, hasta kabulü, görüntüleme ve tedavi işlemleri, dezenfeksiyon gibi) korunma önlemlerini içeren yayın yoktur. 18F-florodeoksiglukoz pozitron emisyon tomografi/BT taramada COVID-19’u düşündüren BT bulguları hakkında iki yayın vardır. Hibrid görüntülerde saptanan bu akciğer bulguları akciğer tutulumunun erken tanısında faydalı olacaktır. Enfekte olgular asemptomatik olabilir ve farkında olmadan virüsü çevresindeki kişilere yayabilir. Öneri niteliğindeki bu kılavuz Nükleer Tıp kliniklerinde enfeksiyon riskini önlemek amacı ile hazırlanmıştır. COVID-19 salgını sırasında, personel uygun kişisel koruyucu ekipman kullanmalı ve hastalar klinik durumlarına göre elektif olgu olarak değerlendirilmelidir. COVID-19 açısından anket yapılmalıdır. Acil tedavi gereken kanser olgularında, COVID-19 test sonucuna göre radyonüklit tedavi (RNT) planlanmalıdır. Sonuç negatif ise RNT uygulanabilir. Sonuç pozitif ise veya semptomlar varsa, RNT ertelenmelidir. Görüntüleme işlemlerinden sonra, tarayıcılar ve oda yüzeyleri dezenfeksiyon konusunda uygun eğitim almış personel tarafından temizlenmelidir.

Keywords: COVID-19 outbreak; Coronavirus; disinfection; infection protection rules; nuclear medicine staff; positron emission tomography/computerized tomography.

Conflict of interest statement

Conflict of interest: We hereby declare that we have no conflict of interest with any institution or person regarding this guide.

Figures

Annex 1
Annex 1
Annex 2
Annex 2

Similar articles

See all similar articles

References

    1. Huang HL, Allie R, Gnanasegaran G, Bomanji J. COVID19-Nuclear Medicine Departments, be prepared! Nucl Med Commun. 2020;41:297–299. - PMC - PubMed
    1. Date of access: March 21,2020. [Internet] www.saglik.gov.tr .
    1. Liang T, Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment Date of access: March 20, 2020. [Internet] https://COVID-19.alibabacloud.com/
    1. Salehi S, Abedi A, Balakrishnan S, Gholamrezanezhad A. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Systematic Reviw of Imaging Findings in 919 Patients. Am J Roentgenol. 2020:1–7. - PubMed
    1. Erişim T: 23 Mart 2020. [Internet] https://www.aao.org/eye-health/coronavirus .

LinkOut - more resources

Feedback