Thalassemia

CMAJ. 2020 Oct 13;192(41):E1210. doi: 10.1503/cmaj.191613.
No abstract available

MeSH terms

  • Diabetes Mellitus / etiology
  • Erythrocyte Indices
  • Humans
  • Iron Overload / diagnosis
  • Referral and Consultation
  • Thalassemia / diagnosis*
  • Thalassemia / genetics