Effect of gonadotropin-releasing hormone analog treatment on final height in girls aged 6-10 years with central precocious and early puberty

Turk Pediatri Ars. 2020 Dec 16;55(4):361-369. doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.01700. eCollection 2020.

Abstract

Aim: To determine the effects of gonadotropin-releasing hormone analog treatment on final height and body mass index in girls with central precocious puberty.

Material and methods: All cases with diagnosis age <8 years constituted group 1 (n=19) and those with ≥8 years constituted group 2 (n=35).

Results: There was no significant difference in height standard deviation score, body mass index standard deviation score, bone age/chronologic age, predicted final height at the time of diagnosis, and follow-up between group 1 and group 2. There was no significant difference in final height (standard deviation score) between the groups. The number of obese and overweight cases at diagnosis and final height was similar. The target height (standard deviation score), predicted final height (standard deviation score), and final height (standard deviation score) were similar in both Group 1 and Group 2.

Conclusion: We found that between the ages of 6-9.8 years, girls with central precocious puberty who received gonadotropin-releasing hormone analog treatment reached a final height within their target height range. It is concluded that gonadotropin-releasing hormone analog treatment increases body mass index during treatment and when patients reach the final height, they return to their pretreatment body mass index. Younger age and greater height at the time of diagnosis are the positive factors on final height.

Amaç: Santral erken puberteli olgularda Gonadotropin Releasing Hormon agonist tedavisinin final boy ve vücut kitle indeksi üzerine etkisinin değerlendirilmesini amaçladık.

Gereç ve yöntemler: Çalışmaya alınan 54 kız hasta tanı yaşlarına göre 2 gruba ayrıldı. Tanı yaşı 8 yaş altı olan olgular Grup 1’i, 8 yaş ve üzeri olan olgular Grup 2’yi oluşturdu. Grup 1’de 19 hasta, Grup 2’de 35 hasta vardı.

Bulgular: Tanıda ve izlem yıllarında boy standart deviasyon skoru, vücut kitle indeksi standart deviasyon skoru, kemik yaşı/takvim yaşı, öngörülen son boy açısından Grup 1 ile Grup 2 arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Gruplar arasında final boy, final boy standart deviasyon skoru açısından fark yoktu. Tanıda ve finalde obez ve kilolu olgu sayısı benzerdi. Hem Grup 1 hem Grup 2’de hedef boy, öngörülen son boy ve final boylar arasında ve bunların standart deviasyon skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.

Çikarimlar: Bu çalışmada Gonadotropin Releasing Hormon agonist tedavisi verilen 6–9.8 yaş aralığındaki santral erken puberteli kızların hedef boyları ile uyumlu final boya ulaştıkları belirlendi. Gonadotropin Releasing Hormon agonist tedavisinin tedavi sırasında vücut kitle indeksini arttırdığı, tedavi kesiminden sonra final boya ulaşıldığında hastaların tanı vücut kitle indekslerine geri döndükleri sonucuna varıldı. Tanı yaşının küçük olması ve tanı boyunun uzun olması final boy üzerine pozitif etkili etmenler olduğu bulundu.

Keywords: Central precocious puberty; early puberty; final height; gonadotropin-releasing hormone analog treatment; rapidly progressive puberty.