Viral seroprevalence in pediatric kidney transplant recipients

Turk Pediatri Ars. 2020 Dec 16;55(4):418-424. doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.43789. eCollection 2020.

Abstract

Aim: Viral infections commonly affect kidney transplant recipients and may lead to graft failure and death. The aim of this study was to evaluate the antibody seroprevalence against viral agents in kidney transplant recipients.

Material and methods: The records of children who underwent kidney transplantation between 2008 and 2018 in Akdeniz University Faculty of Medicine were retrospectively reviewed. Epstein-Barr virus, cytomegalovirus, hepatitis A virus, hepatitis B virus, varicella, measles, rubella and mumps serologies evaluated before transplantation, were recorded. The clinical characteristics of seronegative and seropositive patients were compared, and factors that affected seropositivity were investigated.

Results: The study included 253 children with a mean age of 16.7±6.23 years. The mean age at transplantation was 11.4±5.01 years. The seropositivity rates for vaccine-preventable viral infections varied: hepatitis B 89.7%, hepatitis A 60.5%, measles 78.7%, rubella 88.1%, mumps 61.2%, and varicella 71.9%. Cytomegalovirus seropositivity was 92.1% and Epstein-Barr virus seropositivity was 82.2%. Hepatitis B antibody positivity was 91.8% in patients undergoing hemodialysis, 94.5% in patients undergoing peritoneal dialysis, and 84.9% in pre-emptive transplantation patients (p=0.037). The mean age at transplantation was higher in patients with seropositivity for both cytomegalovirus and Epstein-Barr virus compared with seronegative patients (p<0.001 for both). The mean age at transplantation and diagnosis of glomerular disease was found to be effective for varicella seropositivity in multivariate regression analysis (OR 0.860, 95% CI: 0.808-0.915, p<0.001 and OR 2.502, 95% CI: 1.321-4.739, p=0.005, respectively).

Conclusion: It is important to screen patients with chronic kidney disease in terms of vaccine-preventable diseases to identify risky groups of patients and to immunize these patients before end-stage kidney disease develops.

Amaç: Böbrek nakli sonrası ortaya çıkan viral enfeksiyonlar nakledilen böbreğe zarar verebilmekte ve hatta bazen hastanın kaybedilmesine neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı; böbrek nakli planlanan çocuk hastalardaki viral enfeksiyon etkenlerine ait seropozitivite sıklığının saptanmasıdır.

Gereç ve yöntemler: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2008-2018 tarihleri arasında böbrek nakli yapılmış çocuk hastaların kayıtları geriye dönük tarandı. Böbrek nakli öncesi değerlendirilen Epstein-Barr virus, sitomegalovirus, hepatit A virus, hepatit B virus, suçiçeği, kızamık, kızamıkçık ve kabakulak serolojileri kaydedildi. Seronegatif ve seropozitif hastalara ait özellikler karşılaştırıldı; seropozitiviteye etki eden etkenler araştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya ortalama yaşı 16.7±6.2 yıl ve ortalama böbrek nakli yapılma yaşı 11.4±5.0 yıl olan 253 çocuk hasta dahil edildi. Aşı ile önlenebilir viral etkenler için böbrek nakli öncesi seropozitivite oranları sırasıyla hepatit B virus %89.7, hepatit A virus %60.5, kızamık %78.7, kızamıkçık %88.1, kabakulak %61.2 ve suçiçeği %71.9 bulundu. Sitomegalovirus seropozitifliği %92.1 iken Epstein-Barr virus için bu oran %82.2 bulundu. Hemodiyaliz tedavisi uygulananlarda hepatit B antikor pozitifliği %91.8 iken periton diyalizinde %94.5 ve preemptif hasta grubunda %84.9 saptandı (p=0.037). Ortalama böbrek nakli yaşı hem sitomegalovirus hem de Epstein-Barr virus seropozitif hastalarda seronegatif olanlara göre daha yüksekti (p<0.001, her ikisi için). Çok değişkenli regresyon analizinde böbrek nakli yaşı ve glomerüler hastalık varlığının suçiçeği seropozitivitesi üzerinde etkili birer faktör olarak saptandı (OR=0.860, %95CI 0.808–0.915, p<0.001 ve OR 2.502, %95CI 1.321–4.739, p=0.005).

Çikarimlar: Kronik böbrek hastalığı tanısı ile izlenen hastaların aşı ile önlenebilir hastalıklar açısından taranması, riskli hasta grubunun belirlenmesi ve bu hastaların son dönem böbrek hastalığı gelişmeden bağışıklanmalarının sağlanması önemlidir.

Keywords: Children; kidney transplantation; vaccine; viral serology.