Private Services and the Fragmentation of Maternity Care in Poland

Med Anthropol. 2021 Mar 26;1-13. doi: 10.1080/01459740.2021.1883601. Online ahead of print.

Abstract

As a result of reforms aimed at adjusting it to the market economy, the Polish health care system has become a complicated mix of public and private services. Using as an example maternity services, I show how private services allow a subtle process of patient selection to emerge, contributing to the fragmentation of public care. The process of selection is based on social relations formed between health care providers and patients through the use of private services. This has a negative impact on women who do not have the social or financial resources to engage in private services.W wyniku reform mających na celu dostosowanie do gospodarki rynkowej, opieka zdrowotna w Polsce przekształcona została w skomplikowaną mieszaninę usług publicznych i prywatnych. Na podstawie świadczeń położniczych, pokazuję, w jaki sposób prywatne usługi zdrowotne stały się "oknami" pozwalającymi na subtelną selekcję pacjentów. Selekcja ta oparta jest na relacjach społecznych nawiązywanych pomiędzy lekarzem/położną a pacjentką przy okazji korzystania z prywatnych usług i prowadzi do fragmentaryzacji opieki publicznej. Proces ten szczególnie negatywnie wpływa na kobiety, których zasoby społeczne i finansowe nie pozwalają na korzystanie z prywatnych usług zdrowotnych.

Keywords: Poland; consumerism; inequalities of access; maternity care; patient selection; private/public.