Contribution of 18F-FDG PET/CT in the Differential Diagnosis of Pulmonary Hamartomas and Pulmonary Carcinoids

Mol Imaging Radionucl Ther. 2021 Jun 3;30(2):101-106. doi: 10.4274/mirt.galenos.2021.20633.

Abstract

Objectives: This study aimed to evaluate 18fluorine-fluorodeoxyglucose (18F-FDG) positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) findings in the differential diagnosis of pulmonary carcinoids and pulmonary hamartomas.

Methods: 18F-FDG PET/CT findings of 34 patients with pulmonary carcinoids (12 atypical, 22 typical) and 32 patients with pulmonary hamartomas were retrospectively evaluated. Both mean diameter and mean maximum standardized uptake value (SUVmax) of hamartomas and carcinoids were compared by Mann-Whitney U and Kruskall-Wallis H tests.

Results: The mean longest diameter of atypical carcinoids (3.5±1.7 cm) was higher than that of hamartomas (2.1±1 cm) (p=0.038). No significant difference was found between the mean diameter of typical carcinoids and mean diameter of hamartomas (p=0.128). The mean SUVmax of atypical carcinoids (5.97±3.7) and typical carcinoids (4.22±1.7) were higher than those of hamartomas (1.65±0.9) (p=0.002 and p=0.003, respectively). There were collapse/consolidation in 55.8%, bronchiectasis or mucoid impaction in 47%, and air trapping in 14.7% in the peripheral parenchyma of the 34 carcinoids. Collapse/consolidation was detected in a patient with endobronchial hamartoma, and other finding was not found in the parenchyma around hamartomas.

Conclusion: The 18F-FDG uptake of pulmonary carcinoids can vary from minimal to intense. 18F-FDG uptake can be seen in pulmonary hamartomas. However, the mean SUVmax of atypical carcinoids and typical carcinoids were higher compared to hamartomas. Pulmonary carcinoid must be suspected in cases with accompanying bronchial obstruction findings in the periphery of the mass.

Amaç: Bu çalışmanın amacı pulmoner karsinoid tümörlerin ve pulmoner hamartomların ayırıcı tanısında 18flor-florodeoksiglukoz (18F-FDG) pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografinin (PET/BT) bulgularını değerlendirmektir.

Yöntem: Pulmoner karsinoidli 34 hastanın (12 atipik, 22 tipik) ve pulmoner hamartomlu 32 hastanın 18F-FDG PET/BT bulguları geriye dönük olarak değerlendirildi. Hamartomların ve karsinoidlerin hem ortalama çapı hem de ortalama maksimum standardize uptake değeri (SUVmaks) değeri Mann-Whitney U ve Kruskall-Wallis H testleri ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Atipik karsinoid tümörlerin ortalama en uzun çapı (3,5±1,7 cm), hamartomlardan (2,1±1 cm) daha fazlaydı (p=0,038). Tipik karsinoid tümörün ortalama çapı (2,7±1,7 cm ) ile hamartomların ortalama çapları arasında anlamlı bir fark yoktu (p=0,128). Atipik karsinoidlerin (5,97±3,7) ve tipik karsinoidlerin (4,22±1,7) ortalama SUVmaks değerleri hamartomlara (1,65±0,9) göre daha yüksekti (sırasıyla; p=0,002 ve p=0,003). Otuz dört karsinoidin periferik parankiminde %55.8’inde kollaps konsolidasyon, %47’sinde bronşektazi veya mukoid impaksiyon ve %14.7’sinde hava hapsi vardı. Endobronşiyal hamartomlu bir hastada kollaps konsolidasyon tespit edildi. Bunun dışında hamartomların etrafındaki parankimde ek bulguya rastlanmadı.

Sonuç: Pulmoner karsinoidlerde 18F-FDG tutulumu minimalden yoğuna kadar değişebilir. Ayrıca pulmoner hamartomlarda 18F-FDG tutulumu görülebilir. Ancak, çalışmamıza göre atipik karsinoidlerin ve tipik karsinoidlerin ortalama SUVmaks’ı hamartomlara göre daha yüksekti. Ayrıca kitle çevresinde bronşiyal obstrüksiyon bulgularının eşlik etmesi durumunda pulmoner karsinoidden şüphelenilmelidir.

Keywords: 18F-FDG PET/CT; Pulmonary hamartoma; atypical pulmonary carcinoid tumor; pulmonary carcinoid tumor.